Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten,  aandoeningen van het bewegingsstelsel, onvruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met ondergewicht of mensen met overgewicht of obesitas. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder kosten in de gezondheidszorg.

Kinderen en jongeren met overgewicht hebben vaak te maken met stigmatisering. Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op latere leeftijd. Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot.

Ondergewicht kan effect hebben op de groei en ontwikkeling. Ook hebben kinderen en jongeren met (ernstig) ondergewicht een grotere kans op psychische klachten, zoals depressiviteit, (sociale) angstklachten en concentratie- en geheugenstoornissen. In ontwikkelde landen staat anorexia op de derde plek van chronische aandoeningen bij jongeren.

De jeugdgezondheidszorg meet op diverse momenten  tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren lengte en gewicht. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen met overgewicht, obesitas of ernstig ondergewicht krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg. 

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten is in de jaren 2014 - 2016 ongeveer één op de tien 3-jarigen, 5/6-jarigen en 12/13-jarigen te zwaar. Ernstig ondergewicht komt voor bij 2% van de 5/6-jarigen en 1% van de 12/13-jarigen.
In de gemeente Aalten zijn minder 12/13-jarigen te zwaar dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, 2014-2016
    Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
3-jarigen1 overgewicht of obesitas 10% 9% 8%
5/6-jarigen2 overgewicht of obesitas 10% 10% 10%
  ernstig ondergewicht 2% 2% 2%
12/13-jarigen2 overgewicht of obesitas 11% 14% 14%
  ernstig ondergewicht 1% 2% 2%
1 : Bron Yunio Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar 2014 en 2015
2 : Betreft schooljaar 2014-2015 en 2015-2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht AaltenIn de Achterhoek is sinds schooljaar 2010-2011 een dalende trend te zien in het aandeel 5/6-jarigen dat te zwaar is. In de gemeente Aalten is het percentage 5/6-jarigen dat te zwaar is in schooljaar 2015-2016 lager dan in schooljaar 2010-2011.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J gewicht AHMeisjes van 3 jaar hebben vaker obesitas dan jongens van dezelfde leeftijd. Overgewicht lijkt bij 3-jarige meisjes ook meer voor te komen, maar het verschil met jongens is niet statistisch significant.

Meisjes van 5/6 jaar hebben vaker overgewicht dan jongens van die leeftijd; obesitas komt bij meisjes en jongens even vaak voor.

12/13-jarige meisjes hebben even vaak overgewicht of obesitas als jongens van dezelfde leeftijd.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met ernstig ondergewichtHet aandeel 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht loopt uiteen van 0,4% in de gemeente Lochem tot 3,5% in de gemeente Ermelo.
Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht (inclusief obesitas) loopt uiteen van 8% in de gemeente Epe tot 13% in de gemeente Oldebroek.
Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht loopt uiteen van 11% in de gemeente Aalten tot 21% in de gemeente Oldebroek.

De gemeente Aalten hoort bij de middenmoot ten aanzien van het percentage 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht en het percentage 5/6-jarigen dat overgewicht of obesitas. Ten aanzien van het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas hoort de gemeente Aalten bij de gemeenten die gunstig scoren.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling jeugdgezondheidszorg.
  • Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA
  • Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey
  • BMJ
  • 2007 Jul 28; 335(7612): 194

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten heeft in 2016 6% van de volwassenen ondergewicht en 46% een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in de gemeente Aalten heeft matig overgewicht (35%) of ernstig overgewicht (13%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 6% 5% 6%
Normaal gewicht 46% 43% 45%
Matig overgewicht 35% 37% 36%
Ernstig overgewicht 13% 14% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016

Trends

V gewicht AaltenIn de gemeente Aalten en de Achterhoek is het percentage volwassenen met matig overgewicht gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Het percentage met ernstig overgewicht in de gemeente Aalten en de Achterhoek lijkt iets te zijn toegenomen ten opzichte van 2012. Deze toename is alleen significant voor de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V gewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komt matig overgewicht vaker voor. Bij 19-34 jarigen komt ernstig overgewicht minder vaak voor dan bij oudere volwassenen.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen. 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Aalten behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (35%) en ernstig overgewicht (13%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016

Gewicht in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten heeft in 2016 3% van de 65-plussers ondergewicht en 31% een normaal gewicht. Twee op de drie 65-plussers in de gemeente Aalten is te zwaar: 51% heeft matig overgewicht en 16% heeft ernstig overgewicht. Het percentage ouderen met matig overgewicht is hoger dan het gemiddelde in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 3% 3% 3%
Normaal gewicht 31% 35% 37%
Matig overgewicht 51% 44% 43%
Ernstig overgewicht 16% 19% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O overgewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Onder 65-74 jarigen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder 75-plussers.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Alleenwonende ouderen hebben vaker ernstig overgewicht dan samenwonende ouderen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Aalten behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (51%) tot de gemeenten met ongunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (16%), behoort de gemeente Aalten tot de gemeenten met gemiddelde scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016