Beleid

De gemeente heeft op veel manieren invloed op de gezondheid van haar inwoners. Bijvoorbeeld door het ophalen van huisvuil en de aanleg van fietspaden, speelplekken en parken. Soms vergeet je bijna dat we daardoor gezond zijn en blijven. Voor alle leeftijden heeft de gemeente voorzieningen: de kinderopvang, accommodatie voor sportverenigingen of toegankelijke seniorenwoningen. Ook heeft de gemeente de GGD voor de uitvoering en coördinatie van een aantal preventieve taken.

Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie bieden ook mogelijkheden de gezondheid van burgers te bevorderen. Het heeft meerwaarde wanneer de preventie activiteiten op deze verschillende terreinen in samenhang, integraal en in samenwerking met verschillende partners worden opgepakt.

In onderstaande nota’s leest u welk beleid de gemeente Harderwijk voert op terreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid.

Gezondheid dichterbij: goed bezig! Beleidsnota gezondheid 2012 - 2015
Sport in beweging, beleidsnota Sport en Bewegen in Harderwijk 2011 - 2018
Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet 2014 - 2016

"Harderwijk voor elkaar", samen voor elkaar, Wmo beleidsnota 2012 - 2015
Welzijn Nieuwe Stijl Harderwijk, behorende bij de Wmo-nota 2012 - 2015
Van cliënt naar burger, beleidsnota maatschappelijke zorg 2012 - 2015
"Harderwijk voor elkaar", beleidsplan vrijwilligerswerk en informele zorg 2012 - 2015
Schulddienstverlening Ermelo Harderwijk 2014 - 2018

De onmacht voorbij, weerbaar en beschermd, hoofdnota geweldsmisdrijven 2012 - 2015

Visie op onderwijshuisvesting primair onderwijs 2011

Meer informatie over de gemeente vindt u op de website van de gemeente.