Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Dit door onder andere versterking van de persoonlijkheid, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Vanwege bezuinigingen in de zorg zijn vrijwilligers steeds harder nodig. Steeds meer functies  die voorheen door professionals werden uitgevoerd, worden wegbezuinigd. Vrijwilligers zijn nodig om iedereen passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

In het najaar van 2016 zijn nieuwe cijfers over dit onderwerp verzameld. Deze vindt u achter het tabblad Cijfers, in de tabel onder ‘Monitor Volwassenen en ouderen 2016’. Onderstaande tekst wordt nog geactualiseerd.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Heerde

In 2012 doet 46% van de 19-65 jarigen in de gemeente Heerde vrijwilligerswerk; dat is meer dan het aandeel volwassenen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland dat vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligerswerk 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 46% 36% 36%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

 
Trends

In de gemeente Heerde is het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet gelijk gebleven ten opzichte van 2008. In Noord- en Oost-Gelderland en de Midden-IJssel/Oost-Veluwe is dit eveneens gelijk gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V vrijwilligerswerk MIJOVHet aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, is in de leeftijdsgroep 19 tot 34 jaar het kleinst en in de leeftijdsgroep 35 tot 49 jaar het grootst.

Het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, neemt toe naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Van de allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen. Allochtonen doen meestal vrijwilligerswerk in de eigen etnische kring. Dit heeft vaak te maken met barrières bij allochtonen ten aanzien van taal en cultuur.

 

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, 2012Het aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 25% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Voorst. De gemeente Heerde (46%) behoort tot de gemeenten die bovengemiddeld scoren.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Heerde

De gegevens over mantelzorg zijn verzameld in 2010. De gemeente Heerde behoorde toen niet tot het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Daardoor zijn geen vergelijkbare gegevens over de gemeente beschikbaar.

Vrijwilligerswerk bij 65-plussers, 2010
  Gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe1 Noord- en Oost-Gelderland1
Doet vrijwilligerswerk - 30% 33%
1 : De gegevens van 2010 zijn op basis van de huidige gemeenten in de GGD-regio, exclusief de gemeenten Heerde en Hattem; inclusief de gemeente Deventer
- : Geen gegevens beschikbaar
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

O vrijwilligerswerk HattemHet percentage vrijwilligers onder 65-plussers is in Midden-IJssel/Oost-Veluwe niet veranderd ten opzichte van 2005.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O vrijwilligerswerk MIJ-OV

Van de mannen doet een groter percentage vrijwilligerswerk dan van de vrouwen.

De 65-74 jarigen doen relatief meer vrijwilligerswerk dan de 75-plussers.

Het aandeel vrijwilligers neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Deels hangt dit samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen met een laag opleidingsniveau dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de alleenwonenden doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van degenen die niet alleen wonen. Ook dit hangt deels samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen die alleen wonen dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen. Allochtonen die vrijwilligerswerk doen, doen dit meestal binnen de eigen etnische kring. Dit heeft te maken met barrières die allochtonen ervaren ten aanzien van taal en cultuur.

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandee 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, 2010Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Zutphen tot 41% in de gemeente Ermelo.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Gelre-IJssel, Ouderenmonitor 2010.