Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Dit door onder andere versterking van de persoonlijkheid, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Vanwege bezuinigingen in de zorg zijn vrijwilligers steeds harder nodig. Steeds meer functies  die voorheen door professionals werden uitgevoerd, worden wegbezuinigd. Vrijwilligers zijn nodig om iedereen passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

In het najaar van 2016 zijn nieuwe cijfers over dit onderwerp verzameld. Deze vindt u achter het tabblad Cijfers, in de tabel onder ‘Monitor Volwassenen en ouderen 2016’. Onderstaande tekst wordt nog geactualiseerd.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Nunspeet

In 2012 doet 43% van de 19-65 jarigen in de gemeente Nunspeet vrijwilligerswerk; dat is ongeveer evenveel als het aandeel volwassenen in de Noord-Veluwe dat vrijwilligerswerk doet en significant meer dan dit aandeel in Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 43% 40% 36%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

 
Trends

In de Noord-Veluwe is het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, toegenomen ten opzichte van 2008. In de Noord- en Oost-Gelderland en in de gemeente Nunspeet is dit gelijk gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V vrijwilligerswerk NVNaarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet toe.

Bijna de helft van de hoogopgeleiden doet vrijwilligerswerk. Bij de laagopgeleiden ligt dit percentage lager; hiervan doet ongeveer een derde vrijwilligerswerk.

Van de niet-westerse allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen en westerse allochtonen. Allochtonen doen meestal vrijwilligerswerk in de eigen etnische kring. Dit heeft vaak te maken met barrières bij allochtonen ten aanzien van taal en cultuur.

 

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, 2012Het aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 25% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Voorst. De gemeente Nunspeet (43%) behoort tot de gemeenten die bovengemiddeld scoren.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Nunspeet

In 2010 doet 38% van de 65-plussers in de gemeente Nunspeet vrijwilligerswerk; dit wijkt niet significant af van het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk bij 65-plussers, 2010
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland1
Doet vrijwilligerswerk 38% 38% 33%
1 De gegevens van 2010 zijn op basis van de huidige gemeenten in de GGD-regio, exclusief de gemeenten Heerde en Hattem; inclusief de gemeente Deventer.
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O vrijwilligerswerk Noord VeluweVan de 65-74 jarigen doet bijna de helft vrijwilligerswerk. Dit percentage is twee keer zo groot als bij de 75-plussers.

Het aandeel vrijwilligers neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Deels hangt dit samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen met een laag opleidingsniveau dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de alleenwonenden doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van degenen die niet alleen wonen. Ook dit hangt deels samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen die alleen wonen dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen. Allochtonen die vrijwilligerswerk doen, doen dit meestal binnen de eigen etnische kring. Dit heeft te maken met barrières die allochtonen ervaren ten aanzien van taal en cultuur.

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandee 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, 2010Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Zutphen tot 41% in de gemeente Ermelo. De gemeente Nunspeet behoort tot de gemeenten die bovengemiddeld scoren.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Gelre-IJssel, Ouderenmonitor 2010.