Begrippen

 

Glossaries

Term Main definition
westerse allochtonen

Personen van wie ten minste één ouder is geboren in één van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.

Hits - 1102
Synonyms - westerse allochtone
allochtonen

Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Hits - 1506
Synonyms - allochtone
autochtonen

Personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.

Hits - 1299
Synonyms - autochtone
bingedrinken

We spreken van bingedrinken als jongeren vijf of meer alcoholische consumpties bij één gelegenheid drinken.

Author - Inge Bos
Hits - 248
Synonyms - bingedrinker
BMI

Body Mass Index; het gewicht van iemand (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van zijn lengte (in meters) geeft de BMI in kg/m2. De BMI is ingedeeld in de categorieën ondergewicht (BMI<18,5), normaal gewicht (BMI tussen 18,5 en 25), matig overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en ernstig overgewicht (BMI> 30). Voor jongeren gelden lagere grenswaarden. Deze grenswaarden zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht.

Hits - 882
demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting:Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.

Hits - 1909
diabetes

suikerziekte; een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog glucosegehalte in het bloed. 

Hits - 1716
diabetes mellitus type 2

is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog glucosegehalte in het bloed. Type 2 diabetes mellitus ontstaat als gevolg van stoornissen in de afscheiding van insuline en/of het niet optimaal benutten van de aanwezige insuline door weefsels

Author - Jentina Kranendonk
Hits - 169
E-MOVO

Elektronisch MOnitor en VOorlichting

Hits - 1710
eenpersoonshuishouden

Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest, of personen die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren. Personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen beschouwen we niet als eenpersoonshuishouden.

Hits - 1315
Fitnorm

Minimaal 3 dagen per week 20 minuten intensief bewegen.

Hits - 1043
Gemiddeld besteedbaar inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (zoals alimentatie), premies inkomensverzekeringen (zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering), premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Author - Inge Bos
Hits - 1401
gemiddelde huishoudensgrootte

Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.

Hits - 1369
grijze druk

De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.

Hits - 1896
groene druk

De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.

Hits - 1339
Institutioneel huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waar de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Hits - 1327
Kessler Psychological Distress Scale

K10; vragenlijst met vragen naar gevoelens in de afgelopen maand, zoals zenuwachtigheid, rusteloosheid, hopeloosheid, somberheid en depressiviteit.

Hits - 1582
Laag inkomen

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Het inkomensbegrip dat hierbij wordt gehanteerd, is het besteedbaar inkomen verminderd met aan bestedingen gebonden uitkeringen, zoals de huurtoeslag.

Author - Inge Bos
Hits - 1477
Mastery Scale

gestandaardiseerde vragenlijst met zeven items onder andere over gevoelens van hulpeloosheid, controle hebben over dingen die je overkomen en het vinden van oplossingen voor problemen.

Hits - 1188
meerpersoonshuishouden

Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen. Dit kan een stel zijn met of zonder kinderen, één ouder met zijn/haar kinderen, maar ook bijvoorbeeld twee zussen of vrienden die gezamenlijk een huishouden voeren.

Hits - 8945
niet-westerse allochtonen

Personen van wie ten minste één ouder is geboren in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië.

Hits - 889
Synonyms - niet-westerse allochtone
NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Hits - 1175
norm voor alcoholgebruik

Maximaal 7 glazen per week. De Gezondheidsraad adviseert in de 'Richtlijnen goede voeding' (2015) om géén alcohol te drinken, of in elk geval niet meer dan één glas per dag.

Author - Henriette Hoeven
Hits - 561
osteoporose

botontkalking; een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmineraaldichtheid en een verstoorde samenhang van het botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk groter.

Hits - 1099
particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen vallen niet binnen de particuliere huishoudens.

Hits - 1639
Synonyms - particuliere huishoudens