Begrippen

 

Glossaries

Term Main definition
SDQ

Om psychosociale problemen bij middelbare scholieren (vmbo/havo/vwo) te meten is de SDQ (Strength and Difficulties Questionaire) gebruikt. De SDQ bestaat uit 25 stellingen. De stellingen hebben betrekking op hyperactiviteit, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. De scores worden onderverdeeld in drie categorieën 'normaal’ (geen verhoogd risico op psychosociale problematiek), ‘grensgebied’ (matig risico op psychosociale problematiek) en ‘afwijkend’ (hoog risico op psychosociale problematiek). De SDQ is een gevalideerde vragenlijst: hoe hoger de totaalscore, hoe meer aanwijzingen dat een jongere psychosociale problemen heeft. Het is belangrijk te beseffen dat alleen een professional na persoonlijk contact met de betrokkene de diagnose ‘psychosociale problematiek’ mag stellen; alleen een vragenlijst kan daarover geen uitsluitsel geven.

Author - Jentina Kranendonk
Hits - 19
sedentair gedrag

Zitten of liggen zonder te slapen.

Hits - 1127
significant

Een verschil is statistisch significant (p< 0,05) als de kans dat het op toeval berust, kleiner is dan 5%.

Hits - 1711
Synonyms - statistisch significant
sociaaleconomische status

de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. De sociaaleconomische status wordt hier benaderd op basis van het opleidingsniveau van de moeder/verzorgster en vader/verzorger.

Author - Petra Boluijt
Hits - 2173