Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Dit door onder andere versterking van de persoonlijkheid, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Vanwege bezuinigingen in de zorg zijn vrijwilligers steeds harder nodig. Steeds meer functies  die voorheen door professionals werden uitgevoerd, worden wegbezuinigd. Vrijwilligers zijn nodig om iedereen passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

In het najaar van 2016 zijn nieuwe cijfers over dit onderwerp verzameld. Deze vindt u achter het tabblad Cijfers, in de tabel onder ‘Monitor Volwassenen en ouderen 2016’. Onderstaande tekst wordt nog geactualiseerd.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Lochem

In 2016 verricht 43% van de volwassenen van 19-65 jaar in de gemeente Lochem vrijwilligerswerk. Eén op de vijf volwassenen is mantelzorger. Twee procent van alle volwassenen in de gemeente Lochem is tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel vrijwilligers is groter in de gemeente Lochem dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Bovendien is het aandeel mantelzorgers groter in de gemeente Lochem dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 43% 36% 36%
Is mantelzorger¹ 20% 16% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 2% 2% 2%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

Het aandeel vrijwilligers onder de 19-65 jarigen is gelijk gebleven tussen 2012 en 2016 in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Dit geldt ook voor de gemeente Lochem.

Er zijn sinds 2012 meer volwassenen mantelzorg gaan verlenen in Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Hetzelfde geldt voor de gemeente Lochem.

Verschillen tussen doelgroepen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg verricht is twee keer zo hoog als het aandeel mannen.

35-65 jarigen doen vaker vrijwilligerswerk dan 19-34 jarigen. Het grootste aandeel mantelzorgers bevindt zich in de leeftijdsgroep 50-64 jaar en het kleinste aandeel in de leeftijdsgroep 19-34 jaar. Mantelzorg wordt vaak gegeven door (schoon)kinderen. Volwassenen in de leeftijdscategorie van 50-64 jaar hebben relatief vaak oudere ouders die hulpbehoevend zijn.

Hoogopgeleide volwassenen doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen met een gemiddeld of laag opleidingsniveau.

Er zijn geen verschillen tussen alleenwonende en samenwonende volwassenen wat betreft vrijwilligerswerk en het verlenen van mantelzorg.

 

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, 2012Het aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 25% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Voorst. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten met een bovengemiddeld percentage vrijwilligers

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Lochem

In 2010 doet 35% van de 65-plussers in de gemeente Lochem vrijwilligerswerk; dit is significant hoger dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Het wijkt niet af van het gemiddelde in Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk bij 65-plussers, 2010
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe1 Noord- en Oost-Gelderland1
Doet vrijwilligerswerk 35% 30% 33%
1 De gegevens van 2010 zijn op basis van de huidige gemeenten in de GGD-regio, exclusief de gemeenten Heerde en Hattem; inclusief de gemeente Deventer.
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

O vrijwilligerswerk LochemHet percentage vrijwilligers onder 65-plussers is in de gemeente Lochem niet veranderd ten opzichte van 2005. Dit geldt ook voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O vrijwilligerswerk MIJ-OV

Van de mannen doet een groter percentage vrijwilligerswerk dan van de vrouwen.

De 65-74 jarigen doen relatief meer vrijwilligerswerk dan de 75-plussers.

Het aandeel vrijwilligers neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Deels hangt dit samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen met een laag opleidingsniveau dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de alleenwonenden doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van degenen die niet alleen wonen. Ook dit hangt deels samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen die alleen wonen dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen. Allochtonen die vrijwilligerswerk doen, doen dit meestal binnen de eigen etnische kring. Dit heeft te maken met barrières die allochtonen ervaren ten aanzien van taal en cultuur.

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandee 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, 2010Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Zutphen tot 41% in de gemeente Ermelo. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten in de middenmoot.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Gelre-IJssel, Ouderenmonitor 2010.