Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Dit door onder andere versterking van de persoonlijkheid, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Vanwege bezuinigingen in de zorg zijn vrijwilligers steeds harder nodig. Steeds meer functies  die voorheen door professionals werden uitgevoerd, worden wegbezuinigd. Vrijwilligers zijn nodig om iedereen passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

In het najaar van 2016 zijn nieuwe cijfers over dit onderwerp verzameld. Deze vindt u achter het tabblad Cijfers, in de tabel onder ‘Monitor Volwassenen en ouderen 2016’. Onderstaande tekst wordt nog geactualiseerd.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Bronckhorst

In 2012 doet 44% van de 19-65 jarigen in de gemeente Bronckhorst vrijwilligerswerk; dat is meer dan het aandeel volwassenen in de Achterhoek en in Noord- en Oost-Gelderland dat vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligerswerk 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Bronckhorst Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 44% 35% 36%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 
Trends

In de Achterhoek is het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, gelijk gebleven ten opzichte van 2008. In Noord- en Oost-Gelderland en in de gemeente Bronckhorst is dit ook gelijk gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V vrijwilligerswerk AH

In de jongste leeftijdsgroep (19-34 jarigen) is het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet kleiner dan in de twee oudere leeftijdsgroepen.

Het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, neemt toe naarmate het opleidingsniveau hoger is.

Van de alleenwonende volwassenen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de volwassenen die samenwonen.

Van de allochtonen doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van de autochtonen. Allochtonen doen meestal vrijwilligerswerk in de eigen etnische kring. Dit heeft vaak te maken met barrières bij allochtonen ten aanzien van taal en cultuur.

 

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, 2012Het aandeel 19-65 jarigen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 25% in de gemeente Doetinchem tot 47% in de gemeente Voorst. In de gemeente Bronckhorst is het percentage dat vrijwilligerswerk doet bovengemiddeld.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.

Vrijwilligerswerk in de gemeente Bronckhorst

In 2010 doet 37% van de 65-plussers in de gemeente Bronckhorst vrijwilligerswerk; dit komt ongeveer overeen met de perdentages in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk bij 65-plussers, 2010
  Gemeente Bronckhorst Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland1
Doet vrijwilligerswerk 37% 35% 33%
1 De gegevens van 2010 zijn op basis van de huidige gemeenten in de GGD-regio, exclusief de gemeenten Heerde en Hattem; inclusief de gemeente Deventer.
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

O vrijwilligerswerk BronckhorstHet percentage vrijwilligers onder 65-plussers is in de gemeente Bronckhorst niet veranderd ten opzichte van 2005. Dit geldt ook voor de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O vrijwilligerswerk Achterhoek

Van de 65-74 jarigen doet een groter percentage vrijwilligerswerk dan van de 75-plussers.

Het aandeel vrijwilligers neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Deels hangt dit samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen met een laag opleidingsniveau dan in de jongere leeftijdsgroep.

Van de alleenwonenden doet een kleiner percentage vrijwilligerswerk dan van degenen die niet alleen wonen. Dit hangt samen met de leeftijd; in de oudere leeftijdsgroep zijn meer mensen die alleen wonen dan in de jongere leeftijdsgroep.

Vrijwilligerswerk in Noord- en Oost-Gelderland

Aandee 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, 2010Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 28% in de gemeente Zutphen tot 41% in de gemeente Ermelo. De gemeente Bronckhorst behoort tot de gemeenten die boven het gemiddelde scoren.

Bronnen

  • Dekker P, Hart J de, Faulk L
  • Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015.
  • Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2007.
  • GGD Gelre-IJssel, Ouderenmonitor 2010.