Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie en heeft het een gunstig effect op herstel van een depressie.

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Brummen

In de gemeente Brummen hebben twee op de drie 15-75 jarigen betaald werk in 2017. Ongeveer 1680 volwassenen hebben een uitkering. Dat is 13% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Hieronder vallen ook de uitkeringen die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Zeven procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 3% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 3% een bijstandsuitkering.

Het aandeel volwassenen met een AO-uitkering is in de gemeente Brummen lager dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Het aandeel volwassenen met een bijstandsuitkering is lager dan in Nederland.

Arbeidsparticipatie, januari 2017
  Gemeente Brummen Midden-IJssel/Oost Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 10.000 66% 67% 67% 67%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 910 7% 8% 7% 7%
WW-uitkering (15 - 65 jarigen) 410 3% 4% 3% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 350 3% 3% 3% 4%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel volwassenen met betaald werk tussen 2012 en 2015 iets afgenomen en daarna weer gestegen. Het aandeel volwassenen met een uitkering is toegenomen tot 2015 en daarna daalde het weer.

In de gemeente Brummen zijn dezelfde trends.

In de gemeente Brummen is het aantal volwassenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering licht gedaald tussen 2008 en 2017. Het aantal volwassenen met een WW-uitkering is tussen 2008 en 2014 gestegen, na 2014 daalde dit aantal. Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering is sinds 2008 gestaag toegenomen.

Uitkeringen BrummenArbeidsparticipatie Brummen

Verschillen tussen doelgroepen in Midden IJssel/Oost-Veluwe

Arbeidsparticipatie MIJ OV

Mannen hebben vaker betaald werk en zijn minder vaak werkloos, arbeidsongeschikt en/of bijstandsgerechtigd dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk dan jongere volwassenen. Naarmate de leeftijd toeneemt neemt ook het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerecht is, toe.

Naarmate volwassenen een hogere opleiding hebben, hebben ze vaker betaald werk en zijn ze minder vaak werkloos, arbeidsongeschikt en/of bijstandsgerechtigd.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is onder alleenwonende volwassenen aanzienlijk groter dan onder samenwonende volwassenen.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 64% in de gemeente Zutphen tot 70% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Brummen (66%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 9% in de gemeente Putten tot 20% in de gemeente Zutphen. De gemeente Brummen (13%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Totaal betaalde baanTotaal uitkeringen