Beleid

Gezonde burgers zijn van grote waarde voor welzijn en welvaart van de gemeenschap. Gezonde burgers voeren zelf de regie over hun leven, kunnen in economische zin bijdragen, zorgen voor hun naasten en doen een beperkt beroep op zorgvoorzieningen.

De overheid heeft invloed op de gezondheid van burgers. Eén keer per vier jaar geeft de Rijksoverheid de speerpunten voor het gezondheidsbeleid aan. Gemeenten vormen op basis van deze speerpunten hun lokaal gezondheidsbeleid. Het is efficiënt wanneer gemeenten daarin samenwerken, zoals bij alcoholmatigingsprojecten en bij Jongeren op gezond Gewicht (JOGG).

Gemeenten hebben via de decentralisaties op het terrein van jeugd, Wmo en participatie meer invloed op de gezondheid van hun inwoners gekregen.

Landelijke websites

Landelijke websites met informatie die relevant is voor lokaal beleid rond volksgezondheid. zijn:

Rijksoverheid – Kamerbrief landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019
In deze brief benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

Loket Gezond Leven - Handreiking Gezonde Gemeente
Voor informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente.

Handreiking Gezonde Gemeente - Processtappen voor lokaal gezondheidsbeleid
Om te achterhalen aan welke punten u (extra) aandacht wilt besteden. U selecteert snel de informatie die voor u van belang is.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018
Voor informatie over heden en verleden, trends in de toekomst, toekomstscenario's, kansen en keuzes op het terrein van de volksgezondheid.

Rijksoverheid - Gezondheid en preventie
Voor informatie van de Rijksoverheid over onder meer het Nationaal Programma Preventie, Gezonde wijk en gezondheidsbescherming. De site bevat ook links naar diverse thema's, zoals alcohol en overgewicht.

Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS)
Informatie over het stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

 De VNG biedt per domein informatie:

Openbare gezondheid
Gezondheidsbeleid
Jeugd
Informatievoorziening sociaal domein
Maatschappelijke ondersteuning