Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Epe

De gemeente Epe telt op 1 januari 2020 ruim 14.000 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is iets meer dan in Nederland. Iets meer dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Epe 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Bijna de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Epe bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Epe woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Epe 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Epe gemeente Epe Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 14.212        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.000 35% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.878 34%  33%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 802 6%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.334 30%  34%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.141 15%  14%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Epe tussen 2020 en 2040 met ongeveer 4%. Voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt eenzelfde stijging verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 13% zal stijgen. Voor Epe wordt echter een daling van 2% verwacht. Het aantal eenouderhuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe daarentegen zal naar verwachting met 4% dalen. Voor Epe wordt verwacht dat dit aantal ongeveer gelijk blijft.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Epe (5,6%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Epe (30,5%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen