Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo telt op 1 januari 2020 ruim 11.000 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland, maar minder dan in regio Noord-Veluwe. Iets meer dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Ermelo 34% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Nederland, maar meer dan in regio Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Ongeveer 42% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Ermelo bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Ermelo woont 8% in een institutioneel huishouden. De overige 92% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Ermelo 2,2; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

 

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Ermelo gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal

11.291

       
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.629 32% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.822 34% 38%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 645 6% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 3.840 34% 30%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.609 14% 13%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Ermelo tussen 2020 en 2040 met 9%. Voor Noord-Veluwe wordt een stijging van 6% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Noord-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 11% zal stijgen. Ook voor Ermelo wordt er een stijging verwacht; 16%. Het aantal eenouderhuishoudens zal naar verwachting gelijk blijven in zowel Ermelo als in regio Noord-Veluwe.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Ermelo (5,7%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Ermelo (34,0%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen