Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten,  aandoeningen van het bewegingsstelsel, onvruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met ondergewicht of mensen met overgewicht of obesitas. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder kosten in de gezondheidszorg.

Kinderen en jongeren met overgewicht hebben vaak te maken met stigmatisering. Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op latere leeftijd. Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot.

Door ondergewicht gaat de weerstand achteruit en kan iemand zich moe en lusteloos gaan voelen.

De jeugdgezondheidszorg meet op diverse momenten  tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren lengte en gewicht. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen met overgewicht, obesitas of ernstig ondergewicht krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg. 

Gewicht in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo is in de jaren 2014 - 2016 7% van de 3-jarigen, 8% van de 5/6-jarigen en 12% van de 12/13-jarigen te zwaar. Ernstig ondergewicht komt voor bij 4% van de 5/6-jarigen en 3% van de 12/13-jarigen.

De gemeente Ermelo verschilt niet significant van de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland in het percentage kinderen dat te zwaar is of ernstig ondergewicht heeft.

Gewicht jeugd, 2014-2016
    Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
3-jarigen1 overgewicht of obesitas 7% 7% 8%
5/6-jarigen2 overgewicht of obesitas 8% 9% 10%
  ernstig ondergewicht 4% 2% 2%
12/13-jarigen2 overgewicht of obesitas 12% 15% 14%
  ernstig ondergewicht 3% 3% 2%
1 : Bron Icare Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar 2014 en 2015
2 : Betreft schooljaar 2014-2015 en 2015-2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht Ermelo

In de Noord-Veluwe is met name in de laatste drie schooljaren een significant dalende trend te zien in het aandeel 5/6-jarigen dat te zwaar is.

In de gemeente Ermelo is geen significante trend.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J gewicht NV

Meisjes van 5/6 jaar hebben vaker overgewicht dan jongens van 5/6 jaar; obesitas komt even vaak voor.

Bij de 3-jarigen lijken meisjes ook vaker overgewicht te hebben dan jongens, maar dit verschil is niet significant. Bij de 12/13-jarigen is geen verschil in overgewicht of obesitas tussen jongens en meisjes.

Overgewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met ernstig ondergewichtHet aandeel 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht loopt uiteen van 0,4% in de gemeente Lochem tot 3,5% in de gemeente Ermelo. Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 8% in de gemeente Epe tot 13% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas loopt uiteen van 11% in de gemeente Aalten tot 21% in de gemeente Oldebroek.

De gemeente Ermelo behoort zowel ten aanzien van het percentage 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas, als het percentage 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas tot de gemeenten die gunstig scoren. Ten aanzien van het percentage 5/6-jarigen met ernstig ondergewicht behoort de gemeente Ermelo tot de ongunstig scorende gemeenten.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling jeugdgezondheidszorg.
  • Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA
  • Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey
  • BMJ
  • 2007 Jul 28; 335(7612): 194

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo heeft in 2016 7% van de volwassenen ondergewicht en 46% een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in de gemeente Ermelo heeft matig overgewicht (37%) of ernstig overgewicht (10%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 7% 6% 6%
Normaal gewicht 46% 48% 45%
Matig overgewicht 37% 34% 36%
Ernstig overgewicht 10% 12% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016.

Trends

V gewicht Ermelo

In de gemeente Ermelo en de Noord-Veluwe is het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht constant gebleven ten opzichte van 2012. Het percentage volwassenen met matig overgewicht lijkt toe te nemen in de gemeente Ermelo, maar deze toename is niet significant.

 Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V gewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Bij alleenwonende volwassenen komen matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende volwassenen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Ermelo behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (37%) tot de gemeenten met ongunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (10%), behoort de gemeente Ermelo tot de gemeenten met gunstige scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016

Gewicht in de gemeente Ermelo

In de gemeente Ermelo heeft in 2016 2% van de 65-plussers ondergewicht en 44% een normaal gewicht. Ruim de helft van de 65-plussers in de gemeente Ermelo heeft matig overgewicht (41%) of ernstig overgewicht (13%). Het percentage ouderen met ernstig overgewicht is lager dan in andere gemeenten in de Noord-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 2% 3%
Normaal gewicht 44% 36% 37%
Matig overgewicht 41% 45% 43%
Ernstig overgewicht 13% 17% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O overgewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Onder 65-74 jarigen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder 75-plussers.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Samenwonende ouderen hebben vaker matig overgewicht dan alleenwonende ouderen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Ermelo behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (41%) en ernstig overgewicht (13%) tot de gemeenten met gunstige scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016