Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek telt op 1 januari 2020 ruim 9.100 particuliere huishoudens. In 42% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in regio Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de acht huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Oldebroek 25% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in regio Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Ongeveer 47% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Oldebroek bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Oldebroek woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Oldebroek 2,5; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Oldebroek gemeente Oldebroek Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal

9.157

       
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.061 33% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.831 42% 38%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 449 5% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.265 25% 30%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.065 12% 13%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting zal het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Oldebroek tussen 2020 en 2040 stijgen met 8%. Voor Noord-Veluwe wordt een stijging van 6% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Noord-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 11% zal stijgen. Ook voor Oldebroek wordt er een stijging verwacht; 20%. Hoewel het aantal eenouderhuishoudens naar verwachting gelijk zal blijven in regio Noord-Veluwe, zal het aantal waarschijnlijk stijgen met 20% in Oldebroek.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oldebroek (4,9%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oldebroek (24,7%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de meest gunstige categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen