Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Putten

De gemeente Putten telt op 1 januari 2017 ruim 9.500 particuliere huishoudens. In 40% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen in de gemeente Putten betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Putten 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Putten bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Putten woont 2% in een institutioneel huishouden. De overige 98% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Putten 2,4; dat is iets meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Putten gemeente Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 9.735        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.197 33% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.854 40% 39%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 557 6% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.684 28% 29%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.244 13% 12%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Putten tussen 2020 en 2040 met ongeveer 7%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Putten (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Putten (5,7%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen