Huishoudens

Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door de vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toename van het zorggebruik.  

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Putten

De gemeente Putten telt op 1 januari 2022 ruim 9.900 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is hoger dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Putten 28% uit van het totaal aantal huishoudens; dat is lager dan gemiddeld in de Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft (46%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Putten bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Putten woont 4% in een instelling, zoals een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Putten 2,4; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 1 januari 2022
  gemeente Putten gemeente Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal  9.900        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal

 3.363

34% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.791 38% 38% 34% 32%
   Eenouderhuishoudens  547 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal  2.746 28% 30% 33% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.323 13% 13% 14% 13%
Bron: CBS, 2022
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 11% tussen 2022 en 2042. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De grote generaties van net na de oorlog worden ouder en leven langer dan de generaties voor hen. Ouderen hebben een grotere kans om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze zijn gescheiden.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Putten tussen 2022 en 2042 met ongeveer 3%. Voor de Noord-Veluwe wordt een toename van ongeveer 7% verwacht. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Putten tussen 2022 en 2042 met 13% zal dalen. In de Noord-Veluwe wordt een stijging van 5% verwacht. Voor eenouderhuishoudens in de gemeente Putten wordt tussen 2022 en 2042 een stijging verwacht van 10%. In de Noord-Veluwe wordt een stijging van 15% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 5% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Putten (5,5%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Putten (27,7%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

Eenouderhuishoudens Eenpersoonshuishoudens

Bronnen