Sociaaleconomische status

De sociaaleconomische positie (SEP) is de positie die iemand inneemt op de maatschappelijke ladder. De sociaaleconomische positie kan op verschillende manieren worden berekend, maar wordt meestal gemeten aan de hand van inkomen, opleiding of beroepsstatus. Tegenwoordig spreken we liever over sociaaleconomische positie dan over sociaaleconomische status (SES). Sociaaleconomische status wekt de indruk dat je sociaaleconomische omstandigheden statisch zijn, terwijl deze natuurlijk kunnen veranderen. De term sociaaleconomische positie doet hier meer recht aan. 

De sociaaleconomische positie hangt samen met gezondheid. Met elk stapje hoger op de maatschappelijke ladder, wordt de kans op goede gezondheid groter. De relatie tussen de sociaaleconomische positie en gezondheid kan twee richtingen op gaan. Zo kunnen de omstandigheden binnen de sociaaleconomische positie de oorzaak zijn van (on)gezondheid. Bijvoorbeeld, het leven in armoede en schulden kan  leiden tot chronische stress en daarmee ongezondheid. Omgekeerd kan de mate van (on)gezondheid ook invloed hebben op de sociaaleconomische positie. Denk aan een psychische stoornis die het lastiger kan maken om een baan te vinden.

Er bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie. Mensen met basisonderwijs of een  vmbo-opleiding en een laag inkomen leven 15 jaar minder lang in goede gezondheid dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding en een hoog inkomen.

Sociaaleconomische status in de gemeente Putten

Het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2015 in de gemeente Putten is €38.800 euro per jaar per huishouden. Dit is meer dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

In 2016 heeft 5% van de particuliere huishoudens een inkomen onder de lage inkomensgrens. Dit is minder dan gemiddeld in de regio en Nederland. Zes procent van de minderjarige kinderen woont in een huishouden met een laag inkomen. Dit is minder dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

In de gemeente Putten heeft 10% van de volwassenen moeite met rondkomen. Dit is minder dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Eén op de drie volwassenen heeft een laag opleidingsniveau.

Inkomen en opleidingsniveau van de bevolking, 2015-2016
  Putten Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden1 €38.800 €37.600 €36.400 €36.200
Particuliere huishoudens met laag inkomen2 5% 6% 7% 8%
Minderjarige kinderen in huishouden met laag inkomen2 6% 6% 7% 9%
Volwassenen die moeite hebben met rondkomen3 10% 13% 13% 18%
Laag opgeleide volwassenen3 34% 33% 32% 31%
1 Bron: CBS, 2015
2 Bron: CBS, 2016
3 Bron: Monitor Volwassenen en Ouderen, 2016
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

In de Noord-Veluwe is het aandeel huishoudens met een laag inkomen en het aandeel minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen gestegen tussen 2011 en 2013 en daarna ongeveer gelijk gebleven. In de gemeente Putten zijn ongeveer dezelfde trends zichtbaar.

In de Noord-Veluwe daalde het aandeel volwassenen dat moeite heeft met rondkomen en het aandeel volwassenen met een laag opleidingsniveau tussen 2012 en 2016. Voor de gemeente Putten geldt hetzelfde, maar de afname van het aandeel volwassenen dat moeite heeft met rondkomen is niet significant in de gemeente.

 

B huishoudens met laag inkomen PuttenB opleidingsniveau en rondkomen Putten

Verschillen tussen doelgroepen in Noord Veluwe

B opleidingsniveau en rondkomen NV

Vrouwen zijn vaker laag opgeleid dan mannen.  

Volwassenen onder de 65 jaar hebben vaker moeite met rondkomen dan 65-plussers. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het percentage volwassenen met een laag opleidingsniveau toe.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, hebben minder volwassenen moeite met rondkomen.

Alleenstaanden hebben vaker moeite met rondkomen en zijn vaker laag opgeleid dan samenwonenden

 

Sociaaleconomische status in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel kinderen dat woont in een huishouden met een laag inkomen varieert van 5% in de gemeente Heerde tot 10% in de gemeente Zutphen. De gemeente Putten (6%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel laagopgeleiden varieert van 26% in de gemeente Zutphen tot 42% in de gemeente Montferland. De gemeente Putten (34%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren. 

B Percentage kinderen die wonen in een huishouden met een laag inkomenB SES WOA

Bronnen