Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 74% van de mensen met een goede ervaren gezondheid werkt, tegenover 45% van de mensen met een minder goede ervaren gezondheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie en heeft het een gunstig effect op herstel van een depressie.

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie in het arbeidsproces van mensen met een beperking.

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Putten

Van de 15-75 jarigen in de gemeente Putten heeft 68% betaald werk, dit is meer dan in regio Noord- en Oost-Gelderland. In de gemeente Putten hebben in 2015 ongeveer 1.600 volwassenen een uitkering. Dat is 10% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Zes procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 3% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 1% een bijstandsuitkering. Het aandeel volwassenen met een AO-, WW- of een bijstandsuitkering is lager dan in de Noord-Veluwe en regio Noord- en Oost-Gelderland.

Arbeidsparticipatie, januari 2015
  Gemeente Putten Noord Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 12.243 68% 67% 66% 65%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 850 6% 7% 8% 6%
WW-uitkering (15 - 65 jarigen) 510 3% 4% 4% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 230 1% 2% 3% 3%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

Trends

In Nederland is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2013 afgenomen. Tussen 2013 en 2015 is het stabiel.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2008 en 2014 gestegen. Vanaf 2014 lijkt het aantal volwassenen met een uitkering te stabiliseren.

In de Noord-Veluwe is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2015 iets afgenomen. Het aantal volwassenen met een uitkering is toegenomen.

In de gemeente Putten is het aandeel volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2009 en 2015 toegenomen. Vooral het aantal volwassenen met een WW-uitkering is gestegen. Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering is minder sterk gestegen. Het aantal met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is tussen 2008 en 2012 afgenomen en vanaf 2013 weer wat toegenomen.

 

Uitkeringen PuttenArbeidsparticipatie Putten

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

Arbeidsparticipatie NVMannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk en ontvangen vaker een uitkering dan jongere volwassenen.

Volwassenen met een laag opleidingsniveau hebben minder vaak betaald werk dan midden- en hoogopgeleiden. Ook ontvangen zij vaker een uitkering.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat een uitkering ontvangt is onder alleenwonende volwassenen ruim drie keer zo groot als onder samenwonende volwassenen.

Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak betaald werk en ontvangen vaker een uitkering dan westerse allochtonen en autochtonen.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 63% in de gemeente Zutphen tot 69% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Putten (68%) behoort tot de gemeenten die boven gemiddeld (gunstiger) scoren.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 10% in de gemeente Putten tot 21% in de gemeente Zutphen.

 

Het aandeel 15 65 jarigen dat een uitkering ontvangt, 2015Het aandeel 15 75 jarigen met een betaalde baan, 2015

Bronnen

  • Harbers MM, Hoeymans N
  • Gezondheid en maatschappelijke participatie - Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
  • Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.