Huishoudens

Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door de vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toename van het zorggebruik.  

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk telt op 1 januari 2022 ruim 12.900 particuliere huishoudens. In 33% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is lager dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. Iets meer dan één op de vijf huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Winterswijk 34% uit van het totaal aantal huishoudens; dat is lager dan gemiddeld in Nederland, maar hoger dan gemiddeld in de Achterhoek. Iets minder dan de helft (44%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Winterswijk bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Winterswijk woont 5% in een instelling, zoals een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Winterswijk 2,2; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 1 januari 2022
  gemeente Winterswijk gemeente Winterswijk Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 12.995         
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 4.328 33%  35% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.256 33%  34% 34% 32%
   Eenouderhuishoudens 855 7%  6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.411 34%  32% 33% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.921 15%  15% 14% 13%
Bron: CBS, 2022
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 11% tussen 2022 en 2042. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De grote generaties van net na de oorlog worden ouder en leven langer dan de generaties voor hen. Ouderen hebben een grotere kans om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze zijn gescheiden.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Winterswijk tussen 2022 en 2042 met ongeveer 7%. Voor de Achterhoek wordt een afname van ongeveer 1% verwacht. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Winterswijk tussen 2022 en 2042 met 11% zal stijgen. In de Achterhoek wordt een stijging van 7% verwacht. Voor eenouderhuishoudens in de gemeente Winterswijk wordt tussen 2022 en 2042 een afname verwacht van 18%. In de Achterhoek wordt een stijging van 1% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 5% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Winterswijk (6,6%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Winterswijk (33,9%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.

Eenouderhuishoudens Eenpersoonshuishoudens

Bronnen