Huishoudens

Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door de vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toename van het zorggebruik.  

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen telt op 1 januari 2022 ruim 22.500 particuliere huishoudens. In 31% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is lager dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de vier huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Zutphen 39% uit van het totaal aantal huishoudens; dat is hoger dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. 41% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Zutphen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Zutphen woont 4% in een instelling, zoals een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Zutphen 2,1; dat gelijk aan het gemiddelde van Nederland.

Huishoudenssamenstelling, 1 januari 2022
  gemeente Zutphen gemeente Zutphen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 22.580         
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.772  30% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 6.925  31% 33% 34% 32%
   Eenouderhuishoudens 1.804  8% 7% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 8.883  39% 34% 33% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 3.666  16% 15% 14% 13%
Bron: CBS, 2022
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 11% tussen 2022 en 2042. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De grote generaties van net na de oorlog worden ouder en leven langer dan de generaties voor hen. Ouderen hebben een grotere kans om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Zutphen tussen 2022 en 2042 met ongeveer 6%. Voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt een toename van ongeveer 9% verwacht. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Zutphen tussen 2022 en 2042 met 18% zal stijgen. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt een stijging van 9% verwacht. Voor eenouderhuishoudens in de gemeente Zutphen wordt tussen 2022 en 2042 een stijging verwacht van 5%. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt een stijging van 18% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 5% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen (8,0%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen (39,3%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen