Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Er zijn ook aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt onder andere voor bijblijven in de maatschappij, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Voor functies die voorheen door professionals werden uitgevoerd (zoals begeleiding, boodschappen doen, activiteiten ondersteunen), wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals de partner, ouders, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je.

Door veranderingen in de wet zal er de komende tijd een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers verder doet toenemen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteuning ontvangen. Zo kan de gemeente lotgenotencontact, belangenbehartiging en respijtzorg faciliteren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten verricht in 2020 36% van de volwassenen vrijwilligerswerk. Een op de vijf volwassenen is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 7% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel vrijwilligers in de gemeente Aalten is groter dan het gemiddelde in Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2020
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 36% 32% 31%
Is mantelzorger¹ 19% 17% 16%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 7% 11% 13%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Aalten

Het aandeel vrijwilligers in de Achterhoek en de gemeente Aalten is afgenomen tussen 2016 en 2020. Het aandeel mantelzorgers in de Achterhoek is ongeveer gelijk gebleven in de periode van 2016 tot 2020. In de gemeente Aalten lijkt het aandeel mantelzorgers licht gedaald tussen 2016 en 2020, maar deze trend is niet significant.

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg geeft is bijna twee keer zo groot als het aandeel mannen.

Volwassenen van 18 t/m 34 jaar doen minder vaak vrijwilligerswerk dan volwassenen in oudere leeftijdsgroepen. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel mantelzorgers toe.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet toe.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorg geeft verschilt niet tussen alleenwonende en samenwonende volwassenen.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Apeldoorn tot 44% in de gemeente Hattem. De gemeente Aalten behoort met 38% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Harderwijk tot 20% in de gemeente Heerde. De gemeente Aalten behoort met 19% tot de gemeenten die ongunstig scoren.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Bronnen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Aalten

In 2020 verricht in de gemeente Aalten 37% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. Een op de zeven 65-plussers ontvangt mantelzorg en een even groot deel verleent mantelzorg. Acht procent van de mantelzorgers in de gemeente Aalten voelt zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

De gemeente Aalten verschilt niet (significant) van de regio wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2020
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 37% 35% 35%
Ontvangt mantelzorg 15% 13% 13%
Is mantelzorger¹ 15% 13% 14%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 8% 11% 11%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O vrijwilligerswerk en mantelzorg AaltenHet aandeel 65-plussers dat mantelzorg verleent en ontvangt, is ongeveer gelijk gebleven in de Achterhoek en de gemeente Aalten in de periode van 2016 tot 2020. Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, is in de Achterhoek ook ongeveer constant gebleven sinds 2016. In de gemeente Aalten lijkt het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet licht gedaald tussen 2016 en 2020, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen. Een groter aandeel vrouwen dan mannen ontvangt mantelzorg.

Onder 65-74 jarigen is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter dan onder 75-plussers.

Daarentegen is het aandeel 75-plussers dat mantelzorg ontvangt bijna drie keer zo groot als het aandeel 65-74 jarigen dat mantelzorg ontvangt.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet toe. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, neemt juist af naarmate de SES toeneemt.

65-plussers die met minstens één persoon samenwonen, doen vaker vrijwilligerswerk en zijn vaker mantelzorger dan alleenwonende 65-plussers. Van de alleenwonende 65-plussers ontvangt een groter aandeel mantelzorg dan van de samenwonende 65-plussers.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

O vrijwilligerswerk

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Montferland tot 42% in de gemeente Elburg. De gemeente Aalten behoort met 37% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg verleent, varieert van 10% in de gemeente Voorst tot 18% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Aalten behoort met 15% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, varieert van 9% in de gemeente Elburg tot 16% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Aalten behoort met 15% tot de gemeenten met meer mantelzorgontvangers dan gemiddeld in de regio.

 

 

O mantelzorg gevenO mantelzorg ontvangen

Bronnen