Beleid

De gemeente heeft op veel manieren invloed op de gezondheid van haar inwoners. Bijvoorbeeld door het ophalen van huisvuil en de aanleg van fietspaden, speelplekken en parken. Soms vergeet je bijna dat we daardoor gezond zijn en blijven. Voor alle leeftijden heeft de gemeente voorzieningen: de kinderopvang, accommodatie voor sportverenigingen of toegankelijke seniorenwoningen. Ook heeft de gemeente de GGD voor de uitvoering en coördinatie van een aantal preventieve taken.

Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie bieden ook mogelijkheden de gezondheid van burgers te bevorderen. Het heeft meerwaarde wanneer de preventie activiteiten op deze verschillende terreinen in samenhang, integraal en in samenwerking met verschillende partners worden opgepakt.

In onderstaande nota’s leest u welk beleid de gemeente Nunspeet voert op terreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid.

Gezondheid dichterbij: goed bezig! Beleidsnota gezondheidsbeleid 2012-2015
Nota Sport en Bewegen 2013-2016, Versterken door verbinden
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en horecawet 2014-2016

Nota preventief jeugdbeleid 2015-2018

Meedoen! Beleidsnota Wmo 2012-2015

Meer informatie over de gemeente vindt u op de website van de gemeente.