Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid vinden minder makkelijk werk en  hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid, tenzij er slechte arbeidsomstandigheden zijn. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie. 

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet heeft bijna drie kwart van de beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen) betaald werk in 2022. Ongeveer 1660 inwoners tussen de 15 en 65 jaar hebben een uitkering; dat is 10% van alle 15- tot 65-jarigen. Hieronder vallen ook de uitkeringen die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Zes procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 1% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 2% een bijstandsuitkering.

In de gemeente Nunspeet is het aandeel 15- tot 75-jarigen met betaald werk hoger dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Het aandeel 15- tot 65-jarigen met een AO-uitkering is in de gemeente Nunspeet lager dan in Noord- en Oost-Gelderland; het aandeel met een WW-uitkering is lager dan in Nederland. In de gemeente Nunspeet is het aandeel met een bijstandsuitkering lager dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Arbeidsparticipatie, januari 2022
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15- tot 75-jarigen)  15.000 74% 74% 73% 72%
AO-uitkering (15- tot 65-jarigen) 1110 6% 7% 8% 7%
WW-uitkering (15- tot 65-jarigen) 200 1% 1% 1% 2%
Bijstandsuitkering (15- tot 65-jarigen) 310 2% 2% 3% 4%

Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Cijfers over het aantal personen met een uitkering gaan over personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd (in 2022: 66 jaar en 7 maanden). Percentages zijn berekend op basis van het aantal 15- tot 65-jarigen; de werkelijke percentages zullen dus iets lager liggen dan in deze tabel weergegeven.

Trends

In de Noord-Veluwe vertoont het aandeel volwassenen met betaald werk sinds 2014 een stijgende trend. Het aandeel volwassenen met een uitkering vertoont geen duidelijke trend.

In de gemeente Nunspeet vertoont het aandeel volwassenen met betaald werk sinds 2014 een stijgende trend. Het aandeel volwassenen met een uitkering vertoont in de gemeente Nunspeet geen duidelijke trend. 

Arbeidsparticipatie Nunspeet

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

Arbeidsparticipatie NV

Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50 t/m 64 jaar hebben minder vaak betaald werk dan volwassenen in de andere leeftijdsgroepen. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is groter onder 50- t/m 64-jarigen dan onder 18- t/m 34-jarigen. 

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel volwassenen met betaalt werk toe. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, daalt naarmate de SES toeneemt.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is onder alleenwonende volwassenen groter dan onder samenwonende volwassenen.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15- tot 75-jarigen met een betaalde baan, loopt uiteen van 70% in de gemeente Zutphen tot 76% in de gemeente Elburg. De gemeente Nunspeet (74%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 15- tot 65-jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 8% in de gemeente Putten tot 16% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (10%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.  

Totaal betaalde baan Totaal uitkeringen

Bronnen