Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsstelsel, verminderde vruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met overgewicht of obesitas. Mensen met overgewicht hebben daarnaast relatief vaker last van stigmatisering en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht.

Overgewicht veroorzaakt bijna 4% van de totale ziektelast in Nederland. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder zorgkosten. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Ook ondergewicht is ongezond en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij mensen met ondergewicht bestaat er een grote kans op een tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor kunnen mensen zich lusteloos gaan voelen, neemt de werking van het afweersysteem af en neemt de kans op botbreuken toe. Daarnaast zal het lichaam reservevoorraden uit vet- en spierweefsel gebruiken; vooral de afbraak van spierweefsel is nadelig.

Een gezond gewicht draagt eraan bij dat kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten.

De Jeugdgezondheid meet lengte en gewicht  van kinderen en jongeren op diverse momenten tijdens hun ontwikkeling. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen die geen gezond gewicht hebben, krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheid. 

Door de coronapandemie kon Jeugdgezondheid in 2020 niet alle onderzoeken uitvoeren. De lockdowns in het begin van het jaar belemmerden de uitvoering van vrijwel alle onderzoeken. Cijfers over het schooljaar 2019-2020 zijn daardoor niet betrouwbaar en worden niet gepubliceerd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zijn onderzoeken uitgevallen door corona. De cijfers over dit schooljaar zijn daardoor wat minder betrouwbaar.

Gewicht in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet is in de jaren 2020-2022 11% van de 4/5-jarigen, 15% van de 9/10-jarigen en 22% van de 13/14-jarigen te zwaar; zij hebben overgewicht of obesitas. Twee procent van de jeugdigen heeft ernstig ondergewicht.

In de gemeente Nunspeet is het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas groter dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel jeugdigen met ernstig ondergewicht is gelijk aan dat in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, gemiddelde van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022
    Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
 overgewicht of obesitas 4/5-jarigen 11% 10% 11%
  9/10-jarigen 15% 17% 17%
  13/14-jarigen 22% 18% 17%
ernstig ondergewicht 4/5-jarigen 2% 3% 2%
  9/10-jarigen 2% 1% 1%
  13/14-jarigen 2% 2% 2%
Bronnen: GGD NOG; CJG Apeldoorn; GGD Gelderland-Midden; GGD IJsselland
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

 

Trends

J gewicht Nunspeet

In de Noord-Veluwe vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022. Bij de andere leeftijdsgroepen zijn de metingen tussen schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 op een andere leeftijd gedaan dan vanaf het schooljaar 2020-2021. Aangezien het aandeel jeugdigen dat te zwaar is samenhangt met de leeftijd, is voor deze groepen geen trend te bepalen.

In de gemeente Nunspeet vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022.

 

 

 

 

¹: De metingen zijn uitgevoerd onder 5/6-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 4/5-jarigen.

²: De metingen zijn uitgevoerd onder 12/13-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 13/14-jarigen.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J gewicht NV

Bij jongens komen overgewicht en obesitas in alle leeftijdsgroepen even vaak voor als bij meisjes.

4/5-jarigen hebben minder vaak overgewicht of obesitas dan de andere leeftijdsgroepen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitas

Het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 7% in de gemeente Oost Gelre tot 14% in de gemeente Zutphen. Het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Heerde tot 24% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Hattem tot 22% in de gemeente Nunspeet.

De gemeente Nunspeet hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoren wat betreft het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas (11%). Wat betreft het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas scoort de gemeente Nunspeet gunstig (15%). De gemeente Nunspeet scoort ongunstig wat betreft het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas (22%). 

K 9 10 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling Jeugdgezondheid.

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet heeft in 2020 2% van de volwassenen ondergewicht en 47% een normaal gewicht. Ruim de helft van de volwassenen in de gemeente Nunspeet heeft matig overgewicht (38%) of ernstig overgewicht (14%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 2% 2% 2%
Normaal gewicht 47% 47% 48%
Matig overgewicht 38% 36% 35%
Ernstig overgewicht 14% 16% 16%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V gewicht Nunspeet

Het percentage volwassenen met matig overgewicht in de Noord-Veluwe en Nunspeet is ongeveer constant gebleven sinds 2012. Het percentage volwassenen met ernstig overgewicht is sinds 2012 toegenomen in de Noord-Veluwe. In de gemeente Nunspeet is het percentage volwassenen met ernstig overgewicht ongeveer gelijk gebleven.

 Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V gewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Bij alleenwonende volwassenen komen matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende volwassenen.

 

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 30% in de gemeente Zutphen tot 40% in de gemeente Putten. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeenten Hattem, Oost-Gelre en Heerde tot 20% in de gemeente Brummen.

De gemeente Nunspeet behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (38%) tot de gemeenten met ongunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (14%), behoort de gemeente Nunspeet tot de gemeenten met gunstige scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

Gewicht in de gemeente Nunspeet

In de gemeente Nunspeet heeft in 2020 1% van de 65-plussers ondergewicht en 42% een normaal gewicht. Bijna drie op de vijf 65-plussers in de gemeente Nunspeet heeft matig overgewicht (40%) of ernstig overgewicht (17%). Het percentage 65-plussers met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2020
  Gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 1% 1% 1%
Normaal gewicht 42% 40% 40%
Matig overgewicht 40% 42% 41%
Ernstig overgewicht 17% 17% 18%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O_gewicht_Elburg.pngHet aandeel 65-plussers met matig overgewicht lijkt licht gedaald in de Noord-Veluwe en de gemeente Nunspeet sinds 2016. Deze trend is alleen significant voor de Noord-Veluwe. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht in de Noord-Veluwe is ongeveer gelijk gebleven sinds 2016. In de gemeente Nunspeet lijkt het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht iets gestegen sinds 2016, maar deze trend is niet significant.   

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O overgewicht NV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Matig en ernstig overgewicht komt even vaak voor bij 65 t/m 74 jarigen als bij 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) lager is, komt ernstig overgewicht meer voor.

Samenwonende 65-plussers hebben vaker matig overgewicht dan alleenwonende 65-plussers.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 37% in de gemeente Apeldoorn tot 47% in de gemeente Oost Gelre. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 14% in de gemeente Lochem tot 22% in de gemeente Montferland.

De gemeente Nunspeet behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (40%) en ernstig overgewicht (17%) tot de gemeenten met gunstige scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht

Bronnen