Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten,  aandoeningen van het bewegingsstelsel, onvruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met ondergewicht of mensen met overgewicht of obesitas. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder kosten in de gezondheidszorg.

Kinderen en jongeren met overgewicht hebben vaak te maken met stigmatisering. Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op latere leeftijd. Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot.

Door ondergewicht gaat de weerstand achteruit en kan iemand zich moe en lusteloos gaan voelen.

De Jeugdgezondheidszorg meet op diverse momenten  tijdens de ontwikkeling van kinderen en jongeren lengte en gewicht. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen met overgewicht, obesitas of ernstig ondergewicht krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg. 

Gewicht in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem loopt in de jaren 2016-2018 het aandeel kinderen met overgewicht of obesitas uiteen van 6% bij de 5/6-jarigen tot 14% bij de 12/13-jarigen. Eén procent van de jeugdigen heeft ernstig ondergewicht.

In de gemeente Hattem is het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas kleiner dan in Noord- en Oost-Gelderland.
Het aandeel jeugdigen met ernstig ondergewicht wijkt in de gemeente Hattem niet significant af van dat in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, 2016-2018
    Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
overgewicht of obesitas 3 jaar en 9 maanden1 9% 8% 9%
  5/6-jarigen2 6% 9% 9%
  9/10-jarigen2 10% 14% 15%
  12/13-jarigen2 14% 13% 14%
ernstig ondergewicht 5/6-jarigen2 1% 2% 2%
  9/10-jarigen2 1% 2% 2%
  12/13-jarigen2 1% 2% 2%
1 : Betreft kalenderjaar 2016 en 2017;
     Bronnen: CJG Apeldoorn; CJG Noord-Veluwe; Vérian Jeugdgezondheidszorg; Yunio Jeugdgezondheidszorg
2 : Betreft schooljaar 2016-2017 en 2017-2018;
     Bronnen: GGD NOG; CJG Apeldoorn; GGD Gelderland-Midden; GGD IJsselland
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

Trends

J gewicht HattemIn Midden-IJssel/Oost-Veluwe daalt het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas tussen de schooljaren 2010-2011 en 2017-2018. Tussen de schooljaren 2014-2015 en 2017-2018 vertoont het aandeel 5/6-jarigen en het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend.

De gemeente Hattem behoort sinds 2013 bij het werkgebied van GGD Noord- en Oost-Gelderland. In de gemeente Hattem lijkt het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas te dalen tussen de schooljaren 2014-2015 en 2017-2018, maar deze daling is niet significant.  Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas fluctueert tussen de schooljaren 2014-2015 en 2017-2018.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J gewicht MIJOV

Bij jongens komen overgewicht en obesitas in alle leeftijdsgroepen even vaak voor als bij meisjes.

Bij kinderen van 3 jaar en 9 maanden komt obesitas minder vaak voor dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Bij 12/13 jarigen komt overgewicht vaker voor dan bij de andere leeftijdsgroepen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 5% in de gemeente Voorst tot 12% in de gemeente Oude IJsselstreek. Het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 9% in de gemeente Lochem tot 18% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Hattem hoort bij de gemeenten die gunstig scoren voor wat betreft het aandeel 5/6-jarigen met overgewicht of obesitas (6%). Voor wat betreft het aandeel 12/13-jarigen met overgewicht of obesitas (14%) hoort de gemeente Hattem bij de gemeenten die gemiddeld scoren.

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling jeugdgezondheidszorg.
  • Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA
  • Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey
  • BMJ
  • 2007 Jul 28; 335(7612): 194

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem heeft in 2016 6% van de volwassenen ondergewicht en 45% een normaal gewicht. Bijna de helft van de volwassenen in de gemeente Hattem heeft matig overgewicht (34%) of ernstig overgewicht (14%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 6% 5% 6%
Normaal gewicht 45% 46% 45%
Matig overgewicht 34% 36% 36%
Ernstig overgewicht 14% 13% 13%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en volwassenen 2016.

Trends

V gewicht Hattem

In de regio de Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het percentage volwassenen met overgewicht gelijk gebleven ten opzichte van 2012.

Het weergeven van trends voor de gemeente Hattem is niet mogelijk, omdat de gemeente in de voorgaande monitor (van 2012) onder een andere regio viel.

Verschillen tussen doelgroepen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V gewicht MIJ OV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 32% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Doetinchem. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 9% in de gemeente Oost Gelre tot 17% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Hattem behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (34%) tot de gemeenten met gunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (14%), behoort de gemeente Hattem bij de gemeenten met gemiddelde scores.

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016

Gewicht in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem heeft in 2016 3% van de 65-plussers ondergewicht en 36% een normaal gewicht. Drie op de vijf 65-plussers in de gemeente Hattem heeft matig overgewicht (40%) of ernstig overgewicht (20%). Het percentage ouderen met ernstig overgewicht is hoger dan het gemiddelde in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Gewicht 65-plussers, 2016
  Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 3% 3% 3%
Normaal gewicht 36% 39% 37%
Matig overgewicht 40% 42% 43%
Ernstig overgewicht 20% 16% 17%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O overgewicht MIJ OV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht dan mannen.

Er is geen verschil tussen de leeftijdsgroepen voor wat betreft het voorkomen van matig en ernstig overgewicht.

Laag- en middenopgeleide ouderen hebben vaker matig overgewicht dan hoogopgeleide ouderen. Ernstig overgewicht komt vaker voor naarmate het opleidingsniveau lager is.

Bij alleenwonende ouderen komen matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende ouderen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 38% in de gemeente Zutphen tot 51% in de gemeente Aalten. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 24% in de gemeente Oude IJsselstreek.

De gemeente Hattem behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (40%) tot de gemeenten met gunstige scores. Wat betreft ernstig overgewicht (20%), behoort de gemeente Hattem echter tot de gemeenten met ongunstige scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016