Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid vinden minder makkelijk werk en  hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid, tenzij er slechte arbeidsomstandigheden zijn. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie. 

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem heeft drie kwart van de beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen) betaald werk in 2022. Ongeveer 610 inwoners tussen de 15 en 65 jaar hebben een uitkering; dat is 8% van alle 15- tot 65-jarigen. Hieronder vallen ook de uitkeringen die niet in onderstaande tabel zijn opgenomen. Vijf procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 1% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 1% een bijstandsuitkering.

In de gemeente Hattem is het aandeel 15- tot 75-jarigen met betaald werk hoger dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. In de gemeente Hattem ligt het aandeel 15- tot 65-jarigen met een AO- of bijstandsuitkering lager dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Arbeidsparticipatie, januari 2022
  Gemeente Hattem Midden-IJssel / Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15- tot 75-jarigen) 7.000 75% 72% 73% 72%
AO-uitkering (15- tot 65-jarigen)  380 5%  8% 8% 7%
WW-uitkering (15- tot 65-jarigen)  110 1%  1% 1% 2%
Bijstandsuitkering (15- tot 65-jarigen)  110 1%  3% 3% 4%

Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Cijfers over het aantal personen met een uitkering gaan over personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd (in 2022: 66 jaar en 7 maanden). Percentages zijn berekend op basis van het aantal 15- tot 65-jarigen; de werkelijke percentages zullen dus iets lager liggen dan in deze tabel weergegeven.

Trends

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe vertoont het aandeel volwassenen met betaald werk sinds 2014 een stijgende trend. Het aandeel volwassenen met een uitkering vertoont geen duidelijke trend.

In de gemeente Hattem vertoont het aandeel volwassenen met betaald werk sinds 2013 een stijgende trend. In de gemeente Hattem vertoont het aandeel volwassenen met een uitkering sinds 2014 een afname.  

Arbeidsparticipatie Hattem

Verschillen tussen doelgroepen in Midden IJssel/Oost-Veluwe

Arbeidsparticipatie MIJ OV

Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 35 t/m 49 jarigen hebben vaker betaald werk dan volwassenen in de leeftijd van 19 t/m 43 jaar en 50 t/m 64 jaar. De leeftijdsgroepen verschillen niet significant wat betreft het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is. 

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel volwassenen met betaalt werk toe. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is hoger onder volwassenen met een lage SES dan met een midden/hoge SES.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd is, is onder alleenwonende volwassenen groter dan onder samenwonende volwassenen.

 

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15- tot 75-jarigen met een betaalde baan, loopt uiteen van 70% in de gemeente Zutphen tot 76% in de gemeente Elburg. De gemeente Hattem (75%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel 15- tot 65-jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 8% in de gemeente Putten tot 16% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (8%) behoort tot de gemeenten die gunstig scoren.  

Totaal betaalde baan Totaal uitkeringen

Bronnen