Arbeidsparticipatie

Het verrichten van betaalde arbeid hangt sterk samen met de gezondheid. Een goede gezondheid bevordert de participatie. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 74% van de mensen met een goede ervaren gezondheid werkt, tegenover 45% van de mensen met een minder goede ervaren gezondheid.

Arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op de gezondheid. Het geeft onder meer dagelijkse structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en contact met anderen. Ook vermindert arbeidsparticipatie het risico op depressie en heeft het een gunstig effect op herstel van een depressie.

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie in het arbeidsproces van mensen met een beperking.

 

Arbeidsparticipatie in de gemeente Hattem

Van de 15-75 jarigen in de gemeente Hattem heeft 67% betaald werk. Dit is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In de gemeente Hattem hebben in 2015 ongeveer 840 volwassenen een uitkering. Dat is 12% van de potentiële beroepsbevolking (15 – 65 jarigen). Zes procent heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO), 4% een werkloosheidswetsuitkering (WW) en 2% een bijstandsuitkering. Het aandeel volwassenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een bijstandsuitkering is lager dan in Midden-IJssel/Oost Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Arbeidsparticipatie, januari 2015
  Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Betaald werk (15 - 75 jarigen) 5.748 67% 65% 66% 65%
AO-uitkering (15 - 65 jarigen) 430 6% 8% 8% 6%
WW-uitkering (15 - 65 jarigen) 270 4% 4% 4% 3%
Bijstandsuitkering (15 - 65 jarigen) 120 2% 3% 3% 3%
Bron: CBS statline
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

Trends

In Nederland is het aantal volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2013 afgenomen. Tussen 2013 en 2015 is het stabiel.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2008 en 2014 gestegen. Vanaf 2014 lijkt het aantal volwassenen met een uitkering te stabiliseren.

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2012 ongeveer gelijk gebleven en daarna iets afgenomen. Het aantal volwassenen met een uitkering is toegenomen.

In de gemeente Hattem is het aandeel volwassenen met betaald werk tussen 2008 en 2015 gelijk gebleven.

Het aantal volwassenen met een uitkering is tussen 2012 en 2015 toegenomen. Vooral het aantal volwassenen met een WW-uitkering is tussen 2012 en 2015 gestegen. Het aantal volwassenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is afgenomen.

 

Uitkeringen HattemArbeidsparticipatie Hattem

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Arbeidsparticipatie MIOVMannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen.

Volwassenen in de leeftijd van 50-64 jaar hebben minder vaak betaald werk dan jongere volwassenen en ontvangen vaker een uitkering.

Volwassenen met een laag opleidingsniveau hebben minder vaak betaald werken en ontvangen vaker een uitkering dan midden- en hoogopgeleiden.

Samenwonende volwassenen hebben vaker betaald werk dan alleenwonende volwassenen. Het aandeel volwassenen dat een uitkering ontvangt, is onder alleenwonende volwassenen ruim drie keer zo groot als onder samenwonende volwassenen.

Autochtone volwassenen hebben vaker betaald werk dan allochtone volwassenen. Het aandeel niet-westerse allochtonen dat een uitkering ontvangt is hoger dan het aandeel westerse allochtonen en autochtonen dat een uitkering ontvangt.

Arbeidsparticipatie in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 15-75 jarigen met een betaalde baan (minimaal 12 uur per week), loopt uiteen van 63% in de gemeente Zutphen tot 69% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Hattem (67%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 15-65 jarigen dat een uitkering ontvangt, loopt uiteen van 10% in de gemeente Putten tot 21% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (12%) behoort tot de gemeenten die onder gemiddeld (gunstiger) scoren.

 

Het aandeel 15 65 jarigen dat een uitkering ontvangt, 2015Het aandeel 15 75 jarigen met een betaalde baan, 2015

Bronnen

  • Harbers MM, Hoeymans N
  • Gezondheid en maatschappelijke participatie - Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
  • Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.