Geluid- en geurhinder

Geluiden zijn een onderdeel van onze leefomgeving. Maar soms kan geluid door verkeer en bedrijven, maar ook door buren, tot gezondheidsklachten leiden. De belangrijkste gezondheidseffecten zijn:

 • (ernstige) hinder en slaapverstoring (ook onder de voorkeursgrenswaarde);
 • negatieve invloed op het leervermogen (ook bij lagere geluidsniveaus);
 • verhoogde bloeddruk en ischemische hart- en vaatziekten (bij hogere geluidsniveaus).

Er kunnen individuele verschillen zijn in gevoeligheid en effecten maar een grote groep kan er last van hebben.

Een frisse geur geeft vaak een goed gevoel. Geur afkomstig van industrie, wegverkeer en veehouderij wordt vaak als negatief ervaren. Dit kan leiden tot verschillende gezondheidseffecten:

 • ergernis en angst; deze kunnen vervolgens leiden tot stressverschijnselen als hoofdpijn, benauwdheid en misselijkheid;
 • ongezond gedrag; te denken valt aan het sluiten van ramen waardoor minder wordt geventileerd, of aan het niet graag buiten zijn waardoor men minder beweging en daglicht krijgt;
 • verstoring van het sociale leven; bijvoorbeeld doordat men bezoek niet graag uitnodigt en/of familie of vrienden niet graag op bezoek komen.

Bovengenoemde oorzaken kunnen vervolgens leiden tot depressieve klachten. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen: de individuele gevoeligheid en beleving verschilt van mens tot mens. Toch kunnen er situaties bestaan waarin voldaan wordt aan de regels, maar die tot gezondheidsklachten leiden bij een aanzienlijk deel van de omwonenden.

In het najaar van 2016 zijn nieuwe cijfers over dit onderwerp verzameld. Deze vindt u achter het tabblad Cijfers, in de tabel onder ‘Monitor Volwassenen en ouderen 2016’. Het actualiseren van de tekst per gemeente heeft geen prioriteit gekregen.

Geluid- en geurhinder in de gemeente Lochem

In 2012 ervaart 9% van de 19-65 jarigen in de gemeente Lochem ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen. Geluidhinder wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door buren (5%) en  verkeer met een snelheid groter dan 50 km/uur (3%).

Vijf procent van de 19-65 jarigen in de gemeente Lochem ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen. In de meeste gevallen is dit afkomstig van openhaard of allesbrander (2%) en riolering/zuivering (2%).

Er zijn geen verschillen ten aanzien van geluid- en geurhinder tussen de gemeente Lochem en de regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe en/of Noord- en Oost-Gelderland.

Geluid- en geurhinder bij 19-65 jarigen, 2012
  Gemeente Lochem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ervaart ernstige geluidhinder van één of meer geluidsbronnen 9% 9% 10%
Ervaart ernstige geurhinder van één of meer geurbronnen 5% 4% 4%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

Het weergeven van trends is niet mogelijk, omdat in de voorgaande monitor (van 2008) andere vraagstellingen zijn gebruikt voor geluid- en geurhinder.

Verschillen tussen doelgroepen in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Ernstige geluid en geurhinder MIJ OV

In de figuur is geluid- en geurhinder uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Er zijn statistisch significante verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen voor wat betreft geluidoverlast. Voor geuroverlast zijn verschillen tussen te zien tussen allochtonen en autochtonen. Ook zijn er verschillen tussen alleenwonenden en samenwonenden voor wat betreft geuroverlast.

Geluid- en geurhinder in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geluidhinder ervaart, varieert van 7% in de gemeente Nunspeet tot 14% in de gemeente Brummen. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten die  onder het gemiddelde scoren.

Het aandeel 19-65 jarigen dat ernstige geurhinder ervaart, varieert van 3% in de gemeente Berkelland tot 7% in de gemeente Brummen. De gemeente Lochem behoort tot de gemeenten in de middenmoot.

Aandeel 19 65 jarigen dat ernstige geluidhinder ondervindtAandeel 19 65 jarigen dat ernstige geurhinder ondervindt

Bronnen

 • Crow
 • Factsheet ‘Stiller verkeer = gezondere leefomgeving’, 2012
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland, Monitor volwassenen en ouderen 2012.
 • GGD/GHOR Nederland
 • Gezondheidseffectscreening, Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming, 2012.