Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland telt op 1 januari 2020 ruim 18.800 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets meer dan één op de zeven huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Berkelland 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft (49%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Berkelland bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Berkelland woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Berkelland 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Berkelland gemeente Berkelland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 18.830        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.715 36% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 6,463 34% 34% 35% 33%
   Eenouderhuishoudens 1.027 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 5.652 30% 31% 32% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.779 15% 14% 14% 13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Berkelland tussen 2020 en 2040 met ongeveer 6%. Voor de Achterhoek wordt eenzelfde trend verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen. Voor Berkelland ligt dit percentage op 21%. Verwacht wordt dat het aantal eenouderhuishoudens met 5% zal dalen in de Achterhoek, vergeleken met een stijging van 8% in Berkelland.

 

 

 

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Berkelland (5,5%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Berkelland (30,0%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen