Alcoholgebruik

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in Nederland. Vier op de vijf mensen drinkt weleens alcohol. Het beginnen met drinken van alcohol gebeurt soms al in de pubertijd. Dit is een goede voorspeller voor hoe mensen in hun latere leven met alcohol omgaan.

Ondanks dat veel mensen alcohol drinken, kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Alcoholverbruik kan de kans verhogen op ziekten zoals beroerte, borst-, darm- en longkanker, levercirrose en hoofd- en halstumoren.

Alcoholpreventie heeft als doel verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen. De Gezondheidsraad (2015) adviseert volwassen om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

 

Jongeren zijn extra kwetsbaar als het gaat om alcohol drinken. Zij drinken sneller teveel, zijn sneller ‘onder invloed’ en verliezen sneller hun bewustzijn. Er zijn aanwijzingen dat alcohol hun hersenontwikkeling verstoort. Jongeren krijgen sneller een alcoholvergiftiging. Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij crimineel gedrag, angst, lage zelfcontrole en veel spijbelen. Dit zijn redenen waarom het beter is om het alcoholgebruik van jongeren zo lang mogelijk uit te stellen.

In 2014 is dan ook de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben en drinken van alcohol verhoogt van 16 naar 18 jaar. Ook loopt de campagne ‘NIX18: niet roken en drinken onder de 18 jaar’ al geruime tijd. Een belangrijke boodschap van NIX18 is dat ouders afspraken kunnen maken met hun kinderen om niet te roken en alcohol te drinken tot het kind 18 jaar is.

De mening van ouders over het alcoholgebruik van jongeren is van invloed op het drinkgedrag van hun kind. Ouders kunnen via normen en regels bijdragen aan het uitstellen van het eerste alcoholgebruik van hun kinderen. Behalve de mening van ouders zijn er nog andere factoren die van invloed kunnen zijn op het alcoholgebruik van jongeren. Deze factoren zijn vrienden, het hebben van problemen, opleiding, gezinssamenstelling en de persoonlijkheid.

Alcoholgebruik in de gemeente Doetinchem

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)  

In 2019 heeft 37% van de middelbare scholieren in de gemeente Doetinchem ooit alcohol gedronken (een heel glas of meer). 31% deed dat recent (in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek). Veel alcohol op één avond is extra schadelijk. Een kwart van de middelbare scholieren is recent bingedrinker. Van de middelbare scholieren die alcohol gebruiken, drinkt de meerderheid dus veel alcohol. Bijna drie op de tien ouders stemt in met alcoholgebruik.  

In de gemeente Doetinchem ligt het alcoholgebruik lager dan in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem stemmen minder ouders in met alcoholgebruik dan in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem stemmen meer ouders in met alcoholgebruik dan in Noord- en Oost-Gelderland. 

Jongvolwassenen (18-25 jaar)  

Van de jongvolwassen in de gemeente Doetinchem drinkt 23% niet of maximaal 1 glas per dag. Aan de andere kant is 20% van de jongvolwassenen in de gemeente Doetinchem een zware drinker.  

Het aandeel jongvolwassen dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag ligt hoger in de gemeente Doetinchem dan in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem is het aandeel jongvolwassenen dat een zware drinker is lager dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. 

Alcoholgebruik jongeren, 2019
    Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland 
Heeft ooit alcohol gedronken ( een glas of meer) Middelbare scholieren 37% 40% 35%
Heeft recent alcohol gedronken Middelbare scholieren 31% 35% 31%
Is recent bingedrinker Middelbare scholieren 24% 28% 23%
Ouders stemmen in met het alcoholgebruik Middelbare scholieren 28% 32% 25%
Drinkt niet of maximaal 1 glas per dag (norm volwassenen) Jongvolwassenen 23% 15% 20%
Is een zware drinker Jongvolwassenen 20% 31% 29%
- : Geen gegevens beschikbaar
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019.  

Trends

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Doetinchem vertoont het percentage tweedeklassers dat recent alcohol heeft gedronken een afname in 2019 ten opzichte van 2015. Onder vierdeklassers is het percentage dat recent alcohol heeft gedronken afgenomen tussen 2015 en 2019, maar dit is niet significant. In de Achterhoek is er een afname voor tweedeklassers in het percentage voor recent alcoholgebruik tussen 2015 en 2019.  

In de gemeente Doetinchem is het percentage recente bingedrinkers onder tweedeklassers hetzelfde gebleven tussen 2015 en 2019. Onder vierdeklassers is het percentage recente bingedrinkers afgenomen. In de Achterhoek is het percentage recente bingedrinkers afgenomen voor tweedeklassers tussen 2015 en 2019. Onder vierdeklassers is het percentage recente bingedrinkers toegenomen. 

J alcoholgebruikers Doetinchem

J bingedrinkers Doetinchem

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J alcohol Ah

Middelbare scholieren  

Er is geen verschil tussen jongens en meisjes wat betreft het aandeel recent alcoholgebruikers en recente bingedrinkers.  

Onder vierdeklassers is het aandeel recente alcoholgebruikers en recente bingedrinkers groter dan onder tweedeklassers.  

Onder vmbo’ers is het aandeel recente alcoholgebruikers en recente bingedrinkers groter dan onder havo/vwo’ers.  

  

Jongvolwassenen  

Bij mannen is het aandeel zware drinkers groter dan onder vrouwen.  

Er is geen verschil in het aandeel zware drinkers tussen praktisch en theoretisch opgeleide jongvolwassenen.   

 

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J alcoholrecent

Middelbare scholieren  

Het aandeel middelbare scholieren dat recent alcohol heeft gedronken, loopt uiteen van 18% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Winterswijk. De gemeente Doetinchem (31%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.  

Het aandeel recente bingedrinkers loopt uiteen van 14% in de gemeente Harderwijk tot 32% in de gemeente Oost-Gelre. De gemeente Doetinchem (24%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.  

Jongvolwassenen  

Het aandeel jongvolwassenen dat een zware drinker is loopt uiteen van 20% in de gemeente Oldebroek tot 46% in de gemeente Voorst. De gemeente Doetinchem (20%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.  

JV alcoholzwaarJ alcoholbinge

Bronnen

 • Gezondheidsraad
 • Richtlijnen goede voeding 2015
 • Laar MW van, Cruts AAN, Miltenburg CJA van
 • Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2019
 • Utrecht, Trimbos-instituut, 2020.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • E-MOVO 2015.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Gezondheidsmonitor Jeudg 2019
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2019
 • Looze M de
 • Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, HBSC 2013.
 • Utrecht, Universiteit Utrecht, 2014.
 • Schrijvers, CTM, Schoemaker, CG
 • Spelen met gezondheid: leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd.
 • Bilthoven: RIVM, 2008.

De alcoholrichtlijn voor volwassenen van de Gezondheidsraad (2015) luidt om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is bedoeld om chronische ziekten te voorkomen.

Alcoholgebruik in de gemeente Doetinchem

In 2016 voldoet in de gemeente Doetinchem 73% van de volwassenen tot 65 jaar aan de norm voor alcoholgebruik). Van de volwassenen is 9% een zware drinker.

In de gemeente Doetinchem voldoen meer volwassenen aan de alcoholnorm en zijn er minder zware drinkers dan elders in de Achterhoek.

Alcoholgebruik 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de norm voor alcoholgebruik 73% 67% 71%
Is een zware drinker 9% 14% 11%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V alcohol Doetinchem

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de alcoholnorm is in de Achterhoek toegenomen ten opzichte van 2012. Het percentage zware drinkers is in deze periode afgenomen. Deze verschillen lijken ook te gelden voor de gemeente Aalten. De toename van het percentage dat aan de alcoholnorm voldoet, is voor de gemeente echter niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V alcohol AH

Vrouwen voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan mannen.

Volwassenen van 35 tot 50 jaar voldoen vaker aan de alcoholnorm dan volwassenen tot 35 jaar en volwassenen van 50 tot 65 jaar. Het aandeel zware drinkers is onder jongvolwassenen (tot 35 jaar) twee keer zo groot als bij de oudere leeftijdsgroepen (35 – 65 jaar).

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, voldoen volwassenen minder vaak aan de alcoholnorm.

Tussen volwassenen die alleen wonen en volwassenen die samen wonen is er geen verschil in alcoholgebruik.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

De kaarten laten zien dat het alcoholgebruik toeneemt van het westelijke naar het oostelijke deel van de regio.

Het aandeel volwassenen dat voldoet aan de alcoholnorm, loopt uiteen van 56% in de gemeente Oost-Gelre tot 78% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Doetinchem (73%) behoort tot de gemeenten met de gunstige scores.

Het aandeel zware drinkers onder volwassenen, loopt uiteen van 6% in de gemeente Ermelo  tot 22% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Doetinchem behoort (9%) tot de gemeenten die gunstig scoren.

V alcohol normV alcohol zwaar

Bronnen

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Monitor volwassenen en ouderen 2016
 • Gezondheidsraad, 2015
 • Richtlijnen goede voeding

De alcoholrichtlijn voor volwassenen van de Gezondheidsraad (2015) luidt om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is bedoeld om chronische ziekten te voorkomen. Bij het ouder worden nemen de risico’s van alcoholgebruik toe. Dit komt door lichamelijke veranderingen; risicovolle combinaties met medicijnen; en door een verhoogd risico op valongelukken.

Alcoholgebruik in de gemeente Doetinchem

In 2016 voldoet in de gemeente Doetinchem 68% van de 65-plussers aan de norm voor alcoholgebruik. Van de ouderen is 5% een zware drinker.

Het alcoholgebruik in de gemeente Doetinchem is in lijn met het alcoholgebruik in de regio.

Alcoholgebruik 65-plussers, 2016
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de norm voor alcoholgebruik 68% 69% 69%
Is een zware drinker 5% 6% 6%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O alcohol AH

Vrouwen voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan mannen.

75-plussers voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan 65-74 jarigen.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, voldoen ouderen minder vaak aan de alcoholnorm.

Ouderen die alleen wonen voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan ouderen die samen wonen.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel ouderen dat voldoet aan de alcoholnorm, loopt uiteen van 62% in de gemeente Oost Gelre tot 75% in de gemeente Montferland. De gemeente Doetinchem (68%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel zware drinkers onder ouderen, loopt uiteen van 3% in de gemeente Nunspeet tot 11% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Doetinchem behoort (5%) tot de gemeenten die gunstig scoren.

O alcohol normO alcohol zwaar

Bronnen

 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Monitor volwassenen en ouderen 2016
 • Gezondheidsraad, 2015
 • Richtlijnen goede voeding