Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsstelsel, verminderde vruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met overgewicht of obesitas. Mensen met overgewicht hebben daarnaast relatief vaker last van stigmatisering en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht.

Overgewicht veroorzaakt bijna 4% van de totale ziektelast in Nederland. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder zorgkosten. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Daarnaast heeft overgewicht ook een plek in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) onder andere in de vorm van twee ketenaanpakken: 1) aanpak overgewicht kinderen en 2) gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas van volwassenen.

Ook ondergewicht is ongezond en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij mensen met ondergewicht bestaat er een grote kans op een tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor kunnen mensen zich lusteloos gaan voelen, neemt de werking van het afweersysteem af en neemt de kans op botbreuken toe. Daarnaast zal het lichaam reservevoorraden uit vet- en spierweefsel gebruiken; vooral de afbraak van spierweefsel is nadelig.

Een gezond gewicht draagt eraan bij dat kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten.

De Jeugdgezondheid meet lengte en gewicht  van kinderen en jongeren op diverse momenten tijdens hun ontwikkeling. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen die geen gezond gewicht hebben, krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheid. 

Door de coronapandemie kon Jeugdgezondheid in 2020 niet alle onderzoeken uitvoeren. De lockdowns in het begin van het jaar belemmerden de uitvoering van vrijwel alle onderzoeken. Cijfers over het schooljaar 2019-2020 zijn daardoor niet betrouwbaar en worden niet gepubliceerd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zijn onderzoeken uitgevallen door corona. De cijfers over dit schooljaar zijn daardoor wat minder betrouwbaar.

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem is in de jaren 2020-2022 13% van de 4/5-jarigen, 18% van de 9/10-jarigen en 18% van de 13/14-jarigen te zwaar; zij hebben overgewicht of obesitas. Eén tot 2% van de jeugdigen heeft ernstig ondergewicht.

In de gemeente Doetinchem is het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas groter dan dat in de Achterhoek en in Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel jeugdigen met ernstig ondergewicht is gelijk aan dat in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, gemiddelde van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022
    Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
 overgewicht of obesitas 4/5-jarigen 13% 11% 11%
  9/10-jarigen 18% 18% 17%
  13/14-jarigen 18% 16% 17%
ernstig ondergewicht 4/5-jarigen 2% 2% 2%
  9/10-jarigen 1% 1% 1%
  13/14-jarigen 2% 2% 2%
     Bronnen: GGD NOG; CJG Apeldoorn; GGD Gelderland-Midden; GGD IJsselland
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

 

Trends

J gewicht Doetinchem

In de Achterhoek vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022. Bij de andere leeftijdsgroepen zijn de metingen tussen schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 op een andere leeftijd gedaan dan vanaf het schooljaar 2020-2021. Aangezien het aandeel jeugdigen dat te zwaar is samenhangt met de leeftijd, is voor deze groepen geen trend te bepalen.

In de gemeente Doetinchem vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022.

 

 

 

 

 

¹: De metingen zijn uitgevoerd onder 5/6-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 4/5-jarigen.

²: De metingen zijn uitgevoerd onder 12/13-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 13/14-jarigen.

 

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J gewicht AH

Meisjes van 4/5 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

Meisjes van 9/10 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

4/5-jarigen hebben minder vaak overgewicht of obesitas dan de andere leeftijdsgroepen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitas

Het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 7% in de gemeente Oost Gelre tot 14% in de gemeente Zutphen. Het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Heerde tot 24% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Hattem tot 22% in de gemeente Nunspeet.

De gemeente Doetinchem hoort bij de gemeenten die ongunstig scoren wat betreft het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas (13%). De gemeente Doetinchem scoort gemiddeld wat betreft het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas (18%) en wat betreft het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas (18%). 

K 9 10 jarigen met overgewicht incl obesitas K 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling Jeugdgezondheid.

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem heeft in 2022 minder dan 1% van de volwassenen ondergewicht en 47% een normaal gewicht. Daarnaast heeft 31% matig overgewicht en 21% ernstig overgewicht.  

Het aandeel volwassenen dat ernstig overgewicht heeft ligt hoger in de gemeente Doetinchem dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 18 t/m 64 jaar, 2022
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht <1% 2% 2%
Normaal gewicht 47% 46% 47%
Matig overgewicht 31% 35% 35%
Ernstig overgewicht 21% 18% 16%
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V gewicht Doetinchem

Het aandeel volwassenen dat matig overgewicht heeft in de gemeente Doetinchem lijkt te dalen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat ernstig overgewicht heeft lijkt te stijgen, maar deze trend is niet significant.

In de Achterhoek lijkt het aandeel volwassenen dat matig overgewicht heeft ongeveer gelijk gebleven tussen 2020 en 2022. Het aandeel volwassenen dat ernstig overgewicht heeft lijkt verder te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V gewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht in vergelijking met mannen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komen matig en ernstig overgewicht vaker voor. Bij 18 t/m 34 jarigen komt overgewicht minder vaak voor dan bij oudere volwassenen.

Naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) lager is, komt ernstig overgewicht vaker voor.

Onder alleenwonende volwassenen komt ernstig overgewicht vaker voor dan onder samenwonende volwassenen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 31% in de gemeente Doetinchem tot 40% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Doetinchem is de gemeente die het meest gunstig scoort. 

Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 10% in de gemeente Lochem tot 21% in de gemeente Doetinchem. De gemeente Doetinchem is de gemeente die het meest ongunstig scoort.

V matig overgewichtV ernstig overgewicht

Bronnen

Gewicht in de gemeente Doetinchem

In de gemeente Doetinchem heeft in 2022 1% van de 65-plussers ondergewicht en 42% een normaal gewicht. Daarnaast heeft 40% matig overgewicht en 17% ernstig overgewicht.

De gemeente Doetinchem verschilt niet (significant) van de Achterhoek en regio Noord- en Oost-Gelderland wat betreft gewicht onder 65-plussers.

Gewicht 65-plussers, 2022
  Gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 1% 1% 1%
Normaal gewicht 42% 40% 42%
Matig overgewicht 40% 42% 40%
Ernstig overgewicht 17% 17% 17%
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

O gewicht Aalten

In Doetinchem lijkt het aandeel 65-plussers dat matig overgewicht heeft licht te dalen tussen 2020 en 2022, maar dit verschil is niet significant. Ook het aandeel 65-plussers dat ernstig overgewicht heeft is stabiel gebleven. In de Achterhoek is het aandeel ouderen met matig overgewicht en het aandeel ouderen met ernstig overgewicht ook ongeveer constant gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O overgewicht AH

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Er is geen significant verschil tussen de leeftijdsgroepen wat betreft het vóórkomen van matig en ernstig overgewicht.

Ernstig overgewicht komt vaker voor naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) lager is.

Bij alleenwonende 65-plussers komt matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende 65-plussers.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 36% in de gemeente Epe tot 46% in de gemeente Berkelland. De gemeente Doetinchem (40%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeente Lochem tot 21% in de gemeente Aalten. De gemeente Doetinchem (17%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

O matig overgewicht, 2020.jpgO ernstig overgewicht, 2020 2.0.jpg

Bronnen