Alcoholgebruik

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in Nederland. Vier op de vijf mensen drinkt weleens alcohol. Het beginnen met drinken van alcohol gebeurt soms al in de pubertijd. Dit is een goede voorspeller voor hoe mensen in hun latere leven met alcohol omgaan.

Ondanks dat veel mensen alcohol drinken, kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. Alcoholverbruik kan de kans verhogen op ziekten zoals beroerte, borst-, darm- en longkanker, levercirrose en hoofd- en halstumoren.

Alcoholpreventie heeft als doel verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen. De Gezondheidsraad (2015) adviseert volwassen om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Jongeren zijn extra kwetsbaar als het gaat om alcohol drinken. Zij drinken sneller teveel, zijn sneller ‘onder invloed’ en verliezen sneller hun bewustzijn. Er zijn aanwijzingen dat alcohol hun hersenontwikkeling verstoort. Jongeren krijgen sneller een alcoholvergiftiging. Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij crimineel gedrag, angst, lage zelfcontrole en veel spijbelen. Dit zijn redenen waarom het beter is om het alcoholgebruik van jongeren zo lang mogelijk uit te stellen.

In 2014 is dan ook de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben en drinken van alcohol verhoogt van 16 naar 18 jaar. Ook loopt de campagne ‘NIX18: niet roken en drinken onder de 18 jaar’ al geruime tijd. Een belangrijke boodschap van NIX18 is dat ouders afspraken kunnen maken met hun kinderen om niet te roken en alcohol te drinken tot het kind 18 jaar is.

De mening van ouders over het alcoholgebruik van jongeren is van invloed op het drinkgedrag van hun kind. Ouders kunnen via normen en regels bijdragen aan het uitstellen van het eerste alcoholgebruik van hun kinderen. Behalve de mening van ouders zijn er nog andere factoren die van invloed kunnen zijn op het alcoholgebruik van jongeren. Deze factoren zijn vrienden, het hebben van problemen, opleiding, gezinssamenstelling en de persoonlijkheid.

Alcoholgebruik in de gemeente Voorst

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)  

In 2019 heeft 30% van de middelbare scholieren in de gemeente Voorst ooit alcohol gedronken (een heel glas of meer). 29% deed dat recent (in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek). Veel alcohol op één avond is extra schadelijk. Een op de vijf middelbare scholieren is recent bingedrinker. Van de middelbare scholieren die alcohol gebruiken, drinkt de meerderheid dus veel alcohol. Een op de vijf ouders stemt in met alcoholgebruik.  

Het alcoholgebruik in de gemeente Voorst is vergelijkbaar met Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In de gemeente Voorst stemmen minder ouders in met alcoholgebruik dan in Noord- en Oost-Gelderland. 

Jongvolwassenen (18-25 jaar)  

Van de jongvolwassen in de gemeente Voorst drinkt 12% niet of maximaal 1 glas per dag. Aan de andere kant is 46% van de jongvolwassenen in de gemeente Voorst een zware drinker.  

Het aandeel drinkt niet of maximaal 1 glas per dag ligt lager in de gemeente Voorst dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel zware drinkers in de gemeente Voorst is hoger dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.  

Alcoholgebruik jongeren, 2019
    Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Heeft ooit alcohol gedronken (een heel glas of meer) Middelbare scholieren 30% 33% 35%
Heeft recent alcohol gedronken Middelbare scholieren 29% 29% 31%
Is recent bingedrinker Middelbare scholieren 21% 21% 23%
Ouders stemmen in met het alcoholgebruik Middelbare scholieren 19% 22% 25%
Drinkt niet of maximaal 1 glas per dag (norm volwassenen) Jongvolwassenen 12% 24% 20%
Is een zware drinker Jongvolwassenen 46% 28% 29%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019.

Trends

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Voorst is het percentage tweedeklassers dat recent alcohol heeft gedronken hetzelfde gebleven tussen 2015 en 2019. Onder vierdeklassers is het percentage dat recent alcohol heeft gedronken afgenomen. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is er een afname voor tweede- en vierdeklassers in het percentage recent alcoholgebruik tussen 2015 en 2019.   

In de gemeente Voorst is het percentage recente bingedrinkers onder tweede- en vierdeklassers hetzelfde gebleven tussen 2015 en 2019. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het percentage recente bingedrinkers gedaald in 2019 ten opzichte van 2015, maar dit is alleen significant voor tweedeklassers. 

J alcoholgebruikers Voorst

J bingedrinkers Voorst

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J alcohol MIJOV

Middelbare scholieren

Er is geen verschil tussen jongens en meisjes wat betreft het aandeel recent alcoholgebruikers en recente bingedrinkers.

Onder vierdeklassers is het aandeel recente alcoholgebruikers en recente bingedrinkers groter dan onder tweedeklassers.

Onder vmbo’ers is het aandeel recente alcoholgebruikers en recente bingedrinkers groter dan onder havo/vwo’ers.

Jongvolwassenen

Bij mannen is het aandeel zware drinkers groter dan onder vrouwen.

Er is geen verschil in het aandeel zware drinkers tussen praktisch en theoretisch opgeleide jongvolwassenen.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J alcoholrecent

Middelbare scholieren  

Het aandeel middelbare scholieren dat recent alcohol heeft gedronken, loopt uiteen van 18% in de gemeente Harderwijk tot 39% in de gemeente Winterswijk. De gemeente Voorst (29%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.  

Het aandeel recente bingedrinkers loopt uiteen van 14% in de gemeente Harderwijk tot 32% in de gemeente Oost-Gelre. De gemeente Voorst (21%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores.  

Jongvolwassenen  

Het aandeel jongvolwassenen dat een zware drinker is loopt uiteen van 20% in de gemeente Oldebroek tot 46% in de gemeente Voorst. De gemeente Voorst (46%) hoort bij de gemeenten met de ongunstige scores.  

JV alcoholzwaarJ alcoholbinge

Bronnen

 • Gezondheidsraad
 • Richtlijnen goede voeding 2015
 • Laar MW van, Cruts AAN, Miltenburg CJA van
 • Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2019
 • Utrecht, Trimbos-instituut, 2020.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • E-MOVO 2015.
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Gezondheidsmonitor Jeudg 2019
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2019
 • Looze M de
 • Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, HBSC 2013.
 • Utrecht, Universiteit Utrecht, 2014.
 • Schrijvers, CTM, Schoemaker, CG
 • Spelen met gezondheid: leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd.
 • Bilthoven: RIVM, 2008.

De alcoholrichtlijn voor volwassenen van de Gezondheidsraad (2015) luidt om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is bedoeld om chronische ziekten te voorkomen.

Alcoholgebruik in de gemeente Voorst

In 2016 voldoet in de gemeente Voorst 66% van de volwassenen tot 65 jaar aan de norm voor alcoholgebruik. Van de volwassenen is 12% een zware drinker.

In de gemeente Voorst voldoen minder volwassenen aan de alcoholnorm dan gemiddeld in de regio.

Alcoholgebruik 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de norm voor alcoholgebruik 66% 71% 71%
Is een zware drinker 12% 10% 11%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016.

Trends

V alcohol Voorst

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de alcoholnorm is in de gemeente Voorst en in Midden-IJssel/Oost-Veluwe ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Dit geldt ook voor het percentage zware drinkers.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V alcohol MIJOV

Vrouwen voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan mannen.

Volwassenen tot 50 jaar voldoen vaker aan de alcoholnorm dan volwassenen tussen de 50 en 65 jaar.

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, voldoen ouderen minder vaak aan de alcoholnorm. Bij laag opgeleiden is het aandeel zware drinkers het hoogst en bij hoogopgeleiden het laagst.

Onder volwassenen die alleen wonen is het aandeel zware drinkers groter dan onder volwassenen die samen wonen.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

De kaarten laten zien dat het alcoholgebruik toeneemt van het westelijke naar het oostelijke deel van de regio.

Het aandeel volwassenen dat voldoet aan de alcoholnorm, loopt uiteen van 56% in de gemeente Oost Gelre tot 78% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Voorst (66%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel zware drinkers onder volwassenen, loopt uiteen van 6% in de gemeente Ermelo tot 22% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Voorst behoort (12%) tot de gemeenten die gemiddeld scoren.


V alcohol normV alcohol zwaar

Bronnen

 • Gezondheidsraad, 2015
 • Richtlijnen goede voeding

De alcoholrichtlijn voor volwassenen van de Gezondheidsraad (2015) luidt om geen alcohol te drinken of in elk geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is bedoeld om chronische ziekten te voorkomen. Bij het ouder worden nemen de risico’s van alcoholgebruik toe. Dit komt door lichamelijke veranderingen; risicovolle combinaties met medicijnen; en door een verhoogd risico op valongelukken.

Alcoholgebruik in de gemeente Voorst

In 2020 voldoet in de gemeente Voorst 53% van de 65-plussers aan de norm voor alcoholgebruik (pop-up). Van de ouderen is 4% een zware drinker (pop-up).


Het alcoholgebruik in de gemeente Voorst is in lijn met het alcoholgebruik in de regio.

Alcoholgebruik 65-plussers, 2020
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Voldoet aan de norm voor alcoholgebruik 53% 54% 54%
Is een zware drinker 4% 5% 5%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over alcoholgebruik in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O alcohol MIJOV

I

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe vertoont het aandeel ouderen dat voldoet aan de alcoholnorm een significant stijgende trend vanaf 2016. Het aandeel ouderen dat een zware drinker is blijft gelijk in deze periode.

In de gemeente Voorst neemt het aandeel ouderen dat voldoet aan de alcoholnorm significant toe van 2016 naar 2020. Het aandeel ouderen dat een zware drinker is neemt af, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O alcohol MIJOV

Vrouwen voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak zware drinkers dan mannen.

75-plussers voldoen vaker aan de alcoholnorm en zijn minder vaak een zware drinker dan 65-74 jarigen.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, voldoen ouderen minder vaak aan de alcoholnorm.

Ouderen die alleen wonen voldoen vaker aan de alcoholnorm dan ouderen die samen wonen.

Alcoholgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

De kaart laat zien dat het alcoholgebruik toeneemt van het westelijke naar het oostelijke deel van de regio.

Het aandeel ouderen dat voldoet aan de alcoholnorm, loopt uiteen van 47% in de gemeente Oost-Gelre tot 64% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Voorst (53%) behoort tot de gemeenten met de gemiddelde scores.

Het aandeel zware drinkers onder ouderen, loopt uiteen van 2% in de gemeente Elburg tot 8% in de gemeente Oost Gelre. Ook hier behoort de gemeente Voorst (4%) tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

O alcohol normO alcohol zwaar

Bronnen

 • Gezondheidsraad, 2015
 • Richtlijnen goede voeding