Roken en drugsgebruik

Roken verlaagt de kwaliteit van leven en verhoogt de kans op ziekten, zoals (long)kanker, longziekten en hart- en vaatziekten. In Nederland is roken de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte. Het inademen van tabaksrook uit de omgeving (passief roken of meeroken) is ook schadelijk voor de gezondheid. Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn positieve effecten op de gezondheid. Overheidsbeleid richt zich op het voorkómen dat jongeren gaan roken, het bevorderen dat rokers stoppen met roken en het beschermen van niet-rokers tegen meeroken.

Drugsgebruik kan leiden tot lichamelijke en psychische problemen, zoals concentratiestoornissen, depressie en verslaving. Ook veroorzaakt het sociale schade, zoals overlast, agressie, ziekteverzuim en criminaliteit. In de Nederlandse Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Softdrugs hebben een kleiner risico voor de gezondheid dan harddrugs. Het is in Nederland verboden om drugs te bezitten.

Voor jongeren is roken extra schadelijk. Het leidt tot een verminderde longfunctie en blijvende hersenschade. Ook hebben jongeren die roken meer kans om later drugs te gebruiken. Ook meeroken is voor jongeren extra ongezond en verhoogt de kans op ziekten, zoals longkanker, een hartaanval of beroerte. Het rookgedrag van ouders is van invloed op het rookgedrag van jongeren. Sinds 1 januari 2014 is het per wet verboden aan jongeren onder de 18 jaar tabak te verkopen.

Ook drugsgebruik is voor jongeren extra schadelijk. Het belemmert de ontwikkeling van de hersenen en kan leiden tot schizofrenie. Drugsgebruik kan ook een negatieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkeling, zoals gedragsproblemen en voortijdig schoolverlaten.

Roken en drugsgebruik in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst rookt in 2015 4% van de middelbare scholieren dagelijks. Ook heeft 2% recent softdrugs gebruikt, 1% ooit harddrugs gebruikt en 2% ooit lachgas gebruikt.

Het aandeel middelbare scholieren dat softdrugs gebruikt is in de gemeente Voorst kleiner dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Roken en drugsgebruik middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt dagelijks 4% 6% 5%
Heeft recent softdrugs gebruikt 2% 4% 4%
Heeft ooit harddrugs gebruikt 1% 1% 1%
Heeft ooit lachgas gebruikt 2% 2% 1%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

15% van de middelbare scholieren in de gemeente Voorst heeft wel eens softdrugs aangeboden gekregen; dat was meestal op straat of op een hangplek (5%). Verreweg de meeste middelbare scholieren die softdrugs hebben gebruikt, verkregen de drugs via vrienden.

Meer gegevens over roken en drugsgebruik in de gemeente, de regio en Nederland staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers E-MOVO 2015.

Trends

J roken en drugs Voorst

Sinds 2003 daalt het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Ondanks het grillige verloop zien we ook in de gemeente Voorst een daling tussen 2003 en 2015.

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt daalde tussen 2007 en 2011 en is daarna gelijk gebleven. In de gemeente Voorst daalt het aandeel middelbare scholieren dat softdrugs gebruikt vanaf 2003.

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt daalt in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Dit beeld zien we ook voor de gemeente Voorst, maar deze daling is niet significant.

 

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J roken en drugs MIJOV

Jongens hebben vaker recent softdrugs gebruikt dan meisjes.

Vierdeklassers roken vaker dagelijks, hebben vaker recent softdrugs gebruikt en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan tweedeklassers.

Vmbo’ers roken vaker dagelijks en hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan havo/vwo’ers.

Westerse allochtone hebben vaker ooit harddrugs gebruikt dan autochtone middelbare scholieren.

Roken en drugsgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J roken

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt, loopt uiteen van 3% in de gemeente Doetinchem tot 8% in de gemeente Epe. De gemeente Voorst behoort tot de gemeenten die gunstig scoren (4%).

Het aandeel middelbare scholieren dat recent softdrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van 2% in de gemeente Elburg tot 8% in de gemeente Ermelo. De gemeente Voorst behoort tot de gemeenten die gunstig scoren (2%).

Het aandeel middelbare scholieren dat ooit harddrugs heeft gebruikt, loopt uiteen van < 0,5% in de gemeente Hattem tot 2% in de gemeente Montferland. De gemeente Voorst behoort tot de gemeenten die gunstig scoren (1%).

J softdrugsJ harddrugs

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.

Roken in de gemeente Voorst

In 2016 rookt bijna één op de vijf volwassenen (van 19-65 jaar) in de gemeente Voorst. Vier procent van de volwassenen zou graag hulp ontvangen om te stoppen met roken maar krijgt dat niet. Dat is ongeveer een kwart van de rokers.

Het aandeel rokers en het aandeel volwassenen dat graag hulp zou ontvangen voor stoppen met roken, is in lijn met de gemiddelden in de regio.

Roken 19-65 jarigen, 2016
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt (weleens) 18% 22% 22%
Zou graag hulp ontvangen voor stoppen met roken 4% 6% 6%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over roken in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2016

Trends

V roken VoorstHet aandeel rokers en het aandeel dat graag hulp ontvangt bij stoppen met roken is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2012 in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. In de gemeente Voorst lijken beide percentages af te nemen, maar deze afnames zijn net niet significant.

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V roken MIJOV

Relatief meer mannen dan vrouwen roken. Ook is het aandeel mannen dat graag hulp zou ontvangen voor stoppen met roken groter dan het aandeel vrouwen dat hulp wenst.

Volwassenen van 19 tot 35 jaar zijn relatief vaker rokers dan volwassenen van 35 tot 65 jaar.

Naarmate het opleidingsniveau lager is, is het aandeel volwassenen dat rookt groter. Dit geldt ook voor het aandeel volwassenen dat behoefte heeft aan hulp voor stoppen met roken.

Onder volwassenen die alleen wonen, is het aandeel rokers groter dan onder volwassenen die samen wonen.

Roken in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat rookt, loopt uiteen van 18% in de gemeente Voorst tot 25% in de gemeente Winterswijk. De gemeente Voorst scoort van alle gemeenten in de regio het meest gunstig.

Het aandeel volwassenen dat graag hulp zou ontvangen voor stoppen met roken, loopt uiteen van 3% in de gemeente Oost Gelre tot 8% in de gemeente Ermelo. De gemeente Voorst (4%) behoort tot de gemeenten die lager scoren dan gemiddeld.


V rokenV roken hulp stoppen

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Monitor volwassenen en ouderen 2016