Gewicht

Mensen met een gezond gewicht hebben minder risico op onder meer diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsstelsel, verminderde vruchtbaarheid en psychische problemen dan mensen met overgewicht of obesitas. Mensen met overgewicht hebben daarnaast relatief vaker last van stigmatisering en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht.

Overgewicht veroorzaakt bijna 4% van de totale ziektelast in Nederland. Het stimuleren van een gezond gewicht levert dus aanzienlijke gezondheidswinst op. Dat vertaalt zich in maatschappelijke en economische winst: minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschiktheid en minder zorgkosten. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Ook ondergewicht is ongezond en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij mensen met ondergewicht bestaat er een grote kans op een tekort aan voedingsstoffen. Hierdoor kunnen mensen zich lusteloos gaan voelen, neemt de werking van het afweersysteem af en neemt de kans op botbreuken toe. Daarnaast zal het lichaam reservevoorraden uit vet- en spierweefsel gebruiken; vooral de afbraak van spierweefsel is nadelig.

Een gezond gewicht draagt eraan bij dat kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten.

De Jeugdgezondheid meet lengte en gewicht  van kinderen en jongeren op diverse momenten tijdens hun ontwikkeling. Op basis van deze metingen wordt bepaald hoeveel jeugdigen een gezond gewicht hebben en hoeveel daar onder of boven zitten. Jeugdigen die geen gezond gewicht hebben, krijgen extra aandacht van de Jeugdgezondheid. 

Door de coronapandemie kon Jeugdgezondheid in 2020 niet alle onderzoeken uitvoeren. De lockdowns in het begin van het jaar belemmerden de uitvoering van vrijwel alle onderzoeken. Cijfers over het schooljaar 2019-2020 zijn daardoor niet betrouwbaar en worden niet gepubliceerd. Ook in het schooljaar 2020-2021 zijn onderzoeken uitgevallen door corona. De cijfers over dit schooljaar zijn daardoor wat minder betrouwbaar.

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst is in de jaren 2020-2022 10% van de 4/5-jarigen, 15% van de 9/10-jarigen en 19% van de 13/14-jarigen te zwaar; zij hebben overgewicht of obesitas. Eén tot 2% van de jeugdigen heeft ernstig ondergewicht.

In de gemeente Voorst is het aandeel jeugdigen met overgewicht of obesitas in lijn met dat in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel 9/10-jarigen met ernstig ondergewicht is in de gemeente Voorst groter dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht jeugd, gemiddelde van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022
    Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
 overgewicht of obesitas 4/5-jarigen 10% 11% 11%
  9/10-jarigen 15% 16% 17%
  13/14-jarigen 19% 18% 17%
ernstig ondergewicht 4/5-jarigen 1% 2% 2%
  9/10-jarigen 2% 2% 1%
  13/14-jarigen 2% 2% 2%
     Bronnen: GGD NOG; CJG Apeldoorn; GGD Gelderland-Midden; GGD IJsselland
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer cijfers over gewicht in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers Jeugdgezondheidszorg.

 

Trends

J gewicht Voorst

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas sinds het schooljaar 2016-2017 een stijgende trend. Bij de andere leeftijdsgroepen zijn de metingen tussen schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 op een andere leeftijd gedaan dan vanaf het schooljaar 2020-2021. Aangezien het aandeel jeugdigen dat te zwaar is samenhangt met de leeftijd, is voor deze groepen geen trend te bepalen.

In de gemeente Voorst vertoont het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas geen duidelijke trend tussen de schooljaren 2016-2017 en 2021-2022.

 

 

 

 

¹: De metingen zijn uitgevoerd onder 5/6-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 4/5-jarigen.

²: De metingen zijn uitgevoerd onder 12/13-jarigen in de jaren 2014 t/m 2019; vanaf 2020 zijn de metingen uitgevoerd onder 13/14-jarigen.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J gewicht MIJOV

Meisjes van 4/5 jaar hebben vaker overgewicht of obesitas dan jongens van die leeftijd.

4/5-jarigen hebben minder vaak overgewicht of obesitas dan de andere leeftijdsgroepen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

K 5 6 jarigen met overgewicht incl obesitas

Het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 7% in de gemeente Oost Gelre tot 14% in de gemeente Zutphen. Het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Heerde tot 24% in de gemeente Oldebroek. Het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas, loopt uiteen van 12% in de gemeente Hattem tot 22% in de gemeente Nunspeet.

De gemeente Voorst hoort bij de gemeenten die gemiddeld scoren wat betreft het aandeel 4/5-jarigen met overgewicht of obesitas (10%). Wat betreft het aandeel 9/10-jarigen met overgewicht of obesitas scoort de gemeente Voorst gunstig (15%). De gemeente Voorst scoort ongunstig wat betreft het aandeel 13/14-jarigen met overgewicht of obesitas (19%). 

K 9 10 jarigen met overgewicht incl obesitasK 12 13 jarigen met overgewicht incl obesitas

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland, afdeling Jeugdgezondheid.

Overgewicht bij volwassenen is bepaald met de Body Mass Index (BMI). De BMI geeft de verhouding aan tussen lengte en gewicht. De gebruikte gegevens zijn op basis van zelfrapportage. Hierdoor wordt het werkelijke percentage volwassenen met overgewicht mogelijk onderschat.

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst heeft in 2020 1% van de volwassenen ondergewicht en 49% een normaal gewicht. De helft van de volwassenen in de gemeente Voorst heeft matig overgewicht (34%) of ernstig overgewicht (17%). Het percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 1% 2% 2%
Normaal gewicht 49% 49% 48%
Matig overgewicht 34% 34% 35%
Ernstig overgewicht 7% 15% 16%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V gewicht Voorst

Het percentage volwassenen met matig overgewicht in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en de gemeente Voorst lijkt iets te zijn gedaald sinds 2012, maar deze trend is niet significant. Het percentage volwassenen met ernstig overgewicht lijkt sinds 2012 toegenomen in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en de gemeente Voorst. Deze trend is alleen significant voor Midden-IJssel/ Oost-Veluwe.

Verschillen tussen doelgroepen in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V gewicht MIJOVMannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Naarmate de leeftijd toeneemt, komt matig en ernstig overgewicht vaker voor.

Ernstig overgewicht komt vaker voor naarmate de sociaaleconomische status (SES) lager is.

Onder samenwonende volwassenen komt matig overgewicht vaker voor dan onder alleenstaande volwassenen. Ernstig overgewicht komt vaker voor onder alleenwonende volwassenen dan onder samenwonende volwassenen.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen met matig overgewicht loopt uiteen van 30% in de gemeente Zutphen tot 40% in de gemeente Putten. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht loopt uiteen van 12% in de gemeenten Hattem, Oost-Gelre en Heerde tot 20% in de gemeente Brummen.

De gemeente Voorst behoort wat betreft het percentage volwassenen met matig overgewicht (34%) en ernstig overgewicht (17%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

 

V matig overgewicht, 2016V ernstig overgewicht, 2016

Bronnen

Gewicht in de gemeente Voorst

In de gemeente Voorst heeft in 2020 1% van de 65-plussers ondergewicht en 39% een normaal gewicht. Drie op de vijf 65-plussers in de gemeente Voorst heeft matig overgewicht (42%) of ernstig overgewicht (18%). Het percentage 65-plussers met matig en ernstig overgewicht komt overeen met het gemiddelde in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Gewicht 65-plussers, 2020
  Gemeente Voorst Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Ondergewicht 1% 1% 1%
Normaal gewicht 39% 43% 40%
Matig overgewicht 42% 39% 41%
Ernstig overgewicht 18% 17% 18%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over gewicht in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

O_gewicht_Apeldoorn.png

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht lijkt iets gedaald in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe en de gemeente Voorst sinds 2016, maar deze trend is niet significant. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht is ongeveer constant gebleven in Midden-IJssel/ Oost-Veluwe sinds 2016. In de gemeente Voorst lijkt het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht licht gestegen sinds 2016, maar ook deze trend is niet significant.

 

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O overgewicht MIJ OV

Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen.

Er is geen significant verschil tussen de leeftijdsgroepen wat betreft het vóórkomen van matig en ernstig overgewicht.

Matig en ernstig overgewicht komt vaker voor naarmate de sociaaleconomische status (SES) lager is.

Bij alleenwonende 65-plussers komt matig en ernstig overgewicht even vaak voor als bij samenwonende 65-plussers.

Gewicht in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers met matig overgewicht loopt uiteen van 37% in de gemeente Apeldoorn tot 47% in de gemeente Oost Gelre. Het aandeel 65-plussers met ernstig overgewicht loopt uiteen van 14% in de gemeente Lochem tot 22% in de gemeente Montferland.

De gemeente Voorst behoort wat betreft het percentage 65-plussers met matig overgewicht (42%) en ernstig overgewicht (18%) tot de gemeenten met gemiddelde scores.

O matig overgewichtO ernstig overgewicht

Bronnen