Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk telt op 1 januari 2020 ruim 20.500 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de vijf huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Harderwijk 33% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Nederland, maar meer dan in regio Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Ongeveer 38% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Harderwijk bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Harderwijk woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Harderwijk 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Harderwijk gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal

20.531

       
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.032 29% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.718 38% 38%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 1.487 7% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 6.781 33% 30%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.579 13% 13%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Harderwijk tussen 2020 en 2040 met 8%. Voor Noord-Veluwe wordt een stijging van 6% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Noord-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 11% zal stijgen. Ook voor Harderwijk wordt er een stijging verwacht; 14%. Het aantal eenouderhuishoudens zal naar verwachting gelijk blijven in regio Noord-Veluwe, maar dalen met 7% in Harderwijk.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (7,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest ongunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (33,0%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie

.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen