Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Er zijn ook aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt onder andere voor bijblijven in de maatschappij, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Voor functies die voorheen door professionals werden uitgevoerd (zoals begeleiding, boodschappen doen, activiteiten ondersteunen), wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals de partner, ouders, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je.

Door veranderingen in de wet wordt er een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers verder doet toenemen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteuning ontvangen. Zo kan de gemeente lotgenotencontact, belangenbehartiging en respijtzorg faciliteren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Harderwijk

In de gemeente Harderwijk verricht in 2022 26% van de volwassenen vrijwilligerswerk. 14% van de volwassenen is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 25% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, ligt in de gemeente Harderwijk lager dan in de Noord-Veluwe.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 18-64 jaar, 2022
  Gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 26% 32% 29%
Is mantelzorger¹ 14% 15% 16%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 25% 21% 17%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Harderwijk

Het aandeel volwassenen in de gemeente Harderwijk dat vrijwilligerswerk doet lijkt te dalen, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.  

In de Noord-Veluwe lijkt het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet na een afname sinds 2012 verder te dalen, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is, is ongeveer gelijk gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg NV

Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen.

Volwassenen van 35 t/m 49 jaar doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen van 18 t/m 34 jaar en 50 t/m 64 jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel volwassenen dat mantelzorger is toe.

Mensen met een hoge sociaaleconomische positie (SEP) doen vaker vrijwilligerswerk dan mensen met een midden of lage sociaaleconomische positie. Aan de andere kant zijn mensen met een lage sociaaleconomische positie vaker mantelzorger dan mensen met een midden of hoge sociaaleconomische positie.

Mensen die samenwonen doen vaker vrijwilligerswerk dan mensen die alleen wonen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 22% in de gemeente Montferland tot 38% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Harderwijk behoort met 26% tot de gemeenten die ongunstig scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 11% in de gemeente Brummen tot 19% in de gemeente Berkelland. De gemeente Harderwijk behoort met 14% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Bronnen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Harderwijk

In de gemeente Harderwijk verricht in 2022 32% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. 17% van de 65-plussers is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 13% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

De gemeente Harderwijk verschilt niet (significant) van de Noord-Veluwe en regio Noord- en Oost-Gelderland wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2022
  Gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 32% 36% 33%
Is mantelzorger¹ 17% 17% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 13% 12% 13%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

 Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Elburg

Het aandeel 65-plussers in de gemeente Harderwijk dat vrijwilligerswerk doet lijkt te dalen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.

In de Noord-Veluwe is het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, is ongeveer gelijk gebleven tussen 2020 en 2022. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg NV

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.

65- t/m 74-jarigen doen vaker vrijwilligerswerk dan 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) toeneemt, is het aandeel vrijwilligers groter.

65-plussers die samenwonen doen vaker vrijwilligerswerk en zijn vaker mantelzorger dan 65-plussers die alleen wonen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 27% in de gemeente Apeldoorn tot 40% in de gemeente Hattem. De gemeente Harderwijk behoort met 32% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Berkelland tot 21% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Harderwijk behoort met 17% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

O vrijwilligerswerkO mantelzorg geven

Bronnen