Beleid

De gemeente heeft op veel manieren invloed op de gezondheid van haar inwoners. Bijvoorbeeld door het ophalen van huisvuil en de aanleg van fietspaden, speelplekken en parken. Soms vergeet je bijna dat we daardoor gezond zijn en blijven. Voor alle leeftijden heeft de gemeente voorzieningen: de kinderopvang, accommodatie voor sportverenigingen of toegankelijke seniorenwoningen. Ook heeft de gemeente de GGD voor de uitvoering en coördinatie van een aantal preventieve taken.

Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie bieden ook mogelijkheden de gezondheid van burgers te bevorderen. Het heeft meerwaarde wanneer de preventie activiteiten op deze verschillende terreinen in samenhang, integraal en in samenwerking met verschillende partners worden opgepakt.

In onderstaande nota's leest u welk beleid de gemeente Oost Gelre voert op terreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid.

Lokaal preventieprogramma 2018-2022, 'Positieve gezondheid en preventie'
Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020
Speerpuntennota 2017-2018 Wmo, Jeugd, Participatie & Gezondheid
Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2020
Visie Sociaal Domein Achterhoek - Samenwerken om elkaar te versterken, 2017

Informatie over zorg, welzijn en meedoen in de gemeente Oost Gelre vindt u hier.

Meer informatie over de gemeente vindt u op de website van de gemeente.