Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre telt op 1 januari 2020 ruim 12.400 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in de Achterhoek en in Nederland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Oost Gelre 29% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft (46%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Oost Gelre bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Oost Gelre woont 7% in een institutioneel huishouden. De overige 93% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Oost Gelre 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

 

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Oost Gelre gemeente Oost Gelre Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 12.428        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 4.345 35% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.418 36% 34% 35% 33%
   Eenouderhuishoudens 625 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 3.665 29% 31% 32% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.672 13% 14% 14% 13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting blijft het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Oost Gelre tussen 2020 en 2040 gelijk. In de Achterhoek wordt een daling van bijna 6% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen. Voor Oost Gelre ligt dit percentage op 22%. Daarentegen wordt verwacht dat het aantal eenouderhuishoudens met 5% zal dalen in de Achterhoek. In Oost Gelre blijft dit aantal ongeveer gelijk.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oost Gelre (5,0%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest gunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oost Gelre (29,5%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen