Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn telt op 1 januari 2020 ruim 73.500 particuliere huishoudens. In 33% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en in Nederland. Iets meer dan één op de vijf huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Apeldoorn 36% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Nederland, maar meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Iets meer dan één derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Apeldoorn bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Apeldoorn woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Apeldoorn 2,2; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Apeldoorn gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 73.518        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 22.624 31% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 24.329 33%  33%  35%  33%
   Eenouderhuishoudens 5.309 7%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 26.565 36%  34%  32%  39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 9.900 13%  14%  14%  13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Apeldoorn tussen 2020 en 2040 met ongeveer 5%. Voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt een stijging van 4% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe tussen 2020 en 2040 met 13% zal stijgen. Voor Apeldoorn wordt een stijging van 20% verwacht. Het aantal eenouderhuishoudens in Midden-IJssel/Oost-Veluwe daarentegen zal naar verwachting met 4% dalen. Voor Apeldoorn wordt eenzelfde trend verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (7,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de meest ongunstige categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (36,1%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de meest ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen