Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Er zijn ook aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt onder andere voor bijblijven in de maatschappij, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Voor functies die voorheen door professionals werden uitgevoerd (zoals begeleiding, boodschappen doen, activiteiten ondersteunen), wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals de partner, ouders, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je.

Door veranderingen in de wet wordt er een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers verder doet toenemen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteuning ontvangen. Zo kan de gemeente lotgenotencontact, belangenbehartiging en respijtzorg faciliteren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn verricht in 2022 25% van de volwassenen vrijwilligerswerk. 15% van de volwassenen is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 14% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

De gemeente Apeldoorn verschilt niet (significant) van Midden-IJssel/Oost-Veluwe en regio Noord- en Oost-Gelderland wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 18 t/m 64 jaar, 2022
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 25% 28% 29%
Is mantelzorger¹ 15% 15% 16%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 14% 15% 17%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Apeldoorn

Het aandeel volwassenen in de gemeente Apeldoorn dat vrijwilligerswerk doet lijkt na een afname tussen 2016 en 2020 te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is, is ongeveer gelijk gebleven.

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe lijkt het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet na een afname tussen 2016 en 2020 verder te dalen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is, is ongeveer gelijk gebleven.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen.

Volwassenen van 35 t/m 49 jaar doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen van 18 t/m 34 jaar en 50 t/m 64 jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel volwassenen dat mantelzorger is toe.

Naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) toeneemt, stijgt het aandeel vrijwilligers.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorger is verschilt niet significant met betrekking tot huishoudsamenstelling.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 22% in de gemeente Montferland tot 38% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Apeldoorn behoort met 25% tot de gemeenten die ongunstig scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 11% in de gemeente Brummen tot 19% in de gemeente Berkelland. De gemeente Apeldoorn behoort met 15% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Bronnen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn verricht in 2022 27% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. 21% van de 65-plussers is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 15% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet ligt in de gemeente Apeldoorn lager dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is, ligt hoger in de gemeente Apeldoorn dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2022
  Gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 27% 31% 33%
Is mantelzorger¹ 21% 18% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 15% 14% 13%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Apeldoorn

Het aandeel 65-plussers in de gemeente Apeldoorn dat vrijwilligerswerk doet, is afgenomen tussen 2020 en 2022. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, afgenomen tussen 2020 en 2022. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is, is toegenomen tussen 2020 en 2022.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg MIJOV

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.

65- t/m 74-jarigen doen vaker vrijwilligerswerk en dan 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) toeneemt, is het aandeel vrijwilligers groter.

65-plussers die samenwonen zijn vaker mantelzorger dan 65-plussers die alleen wonen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 27% in de gemeente Apeldoorn tot 40% in de gemeente Hattem. De gemeente Apeldoorn is de gemeente die het meest ongunstig scoort.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Berkelland tot 21% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is de gemeente die het meest gunstig scoort.

O vrijwilligerswerk
O mantelzorg geven

Bronnen