Huishoudens

Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door de vergrijzing neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen af. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een toename van het zorggebruik.  

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Elburg

De gemeente Elburg telt op 1 januari 2022 ruim 9.500 particuliere huishoudens. In 39% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is hoger dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de zeven huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Elburg 28% uit van het totaal aantal huishoudens; dat is lager dan gemiddeld in de Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. 43% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Elburg bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Elburg woont 5% in een instelling, zoals een verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2022 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Elburg 2,4; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 1 januari 2022
  gemeente Elburg gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 9.507        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal

3.121

33% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.736 39% 38% 34% 32%
   Eenouderhuishoudens 544 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.650 28% 30% 33% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.166 12% 13% 14% 13%
Bron: CBS, 2022
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Veluwe

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 11% tussen 2022 en 2042. Dit komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. De grote generaties van net na de oorlog worden ouder en leven langer dan de generaties voor hen. Ouderen hebben een grotere kans om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze zijn gescheiden.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Elburg tussen 2022 en 2042 met ongeveer 6%. Voor de Noord-Veluwe wordt een toename van ongeveer 7% verwacht. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in Elburg tussen 2022 en 2042 met 13% zal stijgen. In de Noord-Veluwe wordt een stijging van 5% verwacht. Voor eenouderhuishoudens in de gemeente Elburg wordt tussen 2022 en 2042 een stijging verwacht van 10%. In de Noord-Veluwe wordt een stijging van 15% verwacht.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 5% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Elburg (5,7%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Elburg (27,9%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

Eenouderhuishoudens Eenpersoonshuishoudens

Bronnen