Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Er zijn ook aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt onder andere voor bijblijven in de maatschappij, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Voor functies die voorheen door professionals werden uitgevoerd (zoals begeleiding, boodschappen doen, activiteiten ondersteunen), wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals de partner, ouders, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je.

Door veranderingen in de wet zal er de komende tijd een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers verder doet toenemen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteuning ontvangen. Zo kan de gemeente lotgenotencontact, belangenbehartiging en respijtzorg faciliteren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Elburg

In de gemeente Elburg verricht in 2020 39% van de volwassenen vrijwilligerswerk. Bijna een op de vijf volwassenen is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 10% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

Het aandeel vrijwilligers in de gemeente Elburg is groter dan het gemiddelde in Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 19-65 jarigen, 2020
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 39% 35% 31%
Is mantelzorger¹ 18% 15% 16%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 10% 11% 13%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Elburg

Het aandeel vrijwilligers in de Noord-Veluwe vertoont sinds 2012 een dalende trend. Het aandeel mantelzorgers in de Noord-Veluwe lijkt licht gedaald sinds 2016, maar deze trend is niet significant.

In de gemeente Elburg lijkt het aandeel vrijwilligers licht afgenomen tussen 2016 en 2020, maar dit is niet significant. Het aandeel mantelzorgers in de gemeente Elburg lijkt iets gestegen sinds 2012, maar ook deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg NV

Het aandeel vrouwen dat mantelzorg geeft is bijna twee keer zo groot als het aandeel mannen.

Volwassenen van 18 t/m 34 jaar doen minder vaak vrijwilligerswerk dan volwassenen in oudere leeftijdsgroepen. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel mantelzorgers toe.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet toe.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorg geeft verschilt niet tussen alleenwonende en samenwonende volwassenen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Apeldoorn tot 44% in de gemeente Hattem. De gemeente Elburg behoort met 41% tot de gemeenten die gunstig scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Harderwijk tot 20% in de gemeente Heerde. De gemeente Elburg behoort met 18% tot de gemeenten die ongunstig scoren.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Bronnen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Elburg

In 2020 verricht in de gemeente Elburg 42% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. Een op de tien 65-plussers ontvangt mantelzorg en een op de zes verleent mantelzorg. Tien procent van de mantelzorgers in de gemeente Elburg voelt zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

In de gemeente Elburg is het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet groter dan het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, is in de gemeente Elburg lager dan het gemiddelde in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2020
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 42% 37% 35%
Ontvangt mantelzorg 9% 13% 13%
Is mantelzorger¹ 16% 15% 14%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 10% 11% 11%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

 Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg ElburgHet aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet en mantelzorg ontvangt is ongeveer gelijk gebleven in de Noord-Veluwe in de periode van 2016 tot 2020. Het aandeel 65-plussers in de Noord-Veluwe dat mantelzorg verleent is licht afgenomen sinds 2016.

In de gemeente Elburg is het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet en mantelzorg verleent ongeveer constant gebleven tussen 2016 en 2020. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, lijkt licht gedaald in de gemeente Elburg tussen 2016 en 2020, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg NV

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen. Een groter aandeel vrouwen dan mannen ontvangt mantelzorg.

Onder 65-74 jarigen is het aandeel vrijwilligers groter dan onder 75-plussers. Het aandeel 75-plussers dat mantelzorg ontvangt is bijna drie keer zo groot als het aandeel 65-74 jarigen dat mantelzorg ontvangt.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, neemt het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet toe. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, neemt juist af naarmate de SES toeneemt.

65-plussers die met minstens één persoon samenwonen, doen vaker vrijwilligerswerk en zijn vaker mantelzorger dan alleenwonende 65-plussers. Van de alleenwonende 65-plussers ontvangt een groter aandeel mantelzorg dan van de samenwonende 65-plussers.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

O vrijwilligerswerk

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Montferland tot 42% in de gemeente Elburg. De gemeente Elburg is daarmee de gemeente met het grootst aandeel vrijwilligers onder 65-plussers in de regio.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg verleent, varieert van 10% in de gemeente Voorst tot 18% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Elburg behoort met 16% tot de gemeenten met meer mantelzorgers dan gemiddeld in de regio.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg ontvangt, varieert van 9% in de gemeente Elburg tot 16% in de gemeente Oldebroek. De gemeente Elburg behoort met 9% tot de gemeenten met minder mantelzorgerontvangers dan gemiddeld in de regio.

 

O mantelzorg gevenO mantelzorg ontvangen

Bronnen